Promotor prac magisterskich i doktorskich

PROMOTOR POMOCNICZY PRAC DOKTORSKICH:

 1. Agata Rujner, Decyzja nieodwołalna na przykładzie małżeństwa sakramentalnego. Studium teologicznomoralne
 2. Klaudia Rosińska, Fake news jako wyzwanie dla współczesnej etyki i edukacji medialnej w świetle nauczania Kościoła o środkach społecznego przekazu

EGZAMINY DYPLOMOWE – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: od 2012 w ramach egzaminu wypromowano 1.754 osoby (licencjaty i magisteria) – stan na czerwiec 2023.

 1. PRACE MAGISTERSKIE – PROMOTOR:
 2. Rozalia Cykulska, Preferowane wartości a postawy osób niepełnosprawnych. Próba teologicznomoralnej oceny wyników badań własnych – obrona 6 maja 2002 r.
 3. Justyna Oksiuta, Świętowanie niedzieli jako odkrywanie i rozwijanie człowi3eczeństwa w posoborowym nauczaniu Kościoła – obrona 17 czerwca 2002 r.
 4. Katarzyna Kula, Wpływ wiary na kształtowanie postaw moralnych w homiliach Jana Pawła II podczas polskich beatyfikacji i kanonizacji – obrona 17 czerwca 2002 r.
 5. Barbara Leś, Rola modlitwy w życiu chrześcijańskim w świetle pism O. Pio – obrona 26 maja 2003 r.
 6. Lidia Kapłon, Wychowanie do pracy istotnym elementem przeciwdziałania skutkom bezrobocia. Studium teologicznomoralne – obrona 26 maja 2003 r.
 7. Sławomir Świątkiewicz, Kościół katolicki wobec ateizmu w wybranych dokumentach Jana Pawła II – obrona 26 maja 2003 r.
 8. Dorota Rogalewicz, Znaczenie pokuty dla życia chrześcijańskiego w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – obrona 26 maja 2003 r.
 9. Robert Iwaniuk, Moralne aspekty polskiej muzyki rockowej lat dziewięćdziesiątych – czerwiec 2003 r.
 10. Jolanta Kwaśniewska, Implikacje moralne lęków współczesnego człowieka. Studium teologicznomoralne – czerwiec 2003 r.
 11. Barbara Rzadkowska, Aborcja dramatem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II – czerwiec 2003 r.
 12. Bogumiła Berlik – Śniatała, Wezwania moralne dla osób w podeszłym wieku w nauczaniu Jana Pawła II – czerwiec 2004 r.
 13. Anna Głowacka, Pokuta o pojednanie w wybranych dokumentach Jana Pawła II – czerwiec 2004 r.
 14. Małgorzata Kloza s., Teologiczna cnota miłości w pismach bł. Natalii Tułsiewicz – czerwiec 2004 r.
 15. Dorota Kuchta, Zadania rodziny chrześcijańskiej w świetle miesięcznika „Wychowawca” w latach 1993-2002 – czerwiec 2004 r.
 16. Beata Wojtowicz, Agresja i przemoc w polskiej literaturze teologicznomoralnej ostatniego dziesięciolecia – czerwiec 2004 r.
 17. Agnieszka Andrzejewska – Żurańska, Implikacje przykazania „nie zabijaj” w literaturze teologicznomoralnej ostatniego dziesięciolecia – październik 2004 r.
 18. s. Nijolia Mazur SSE, Życie zakonne w pismach bł. Jerzego Matulewicza – listopad 2004 r. – Wilno
 19. Donata Mróz, Wpływ przemocy w rodzinie na wychowanie dziecka. Studium teologicznomoralne – grudzień 2004
 20. Rafał Mitura, Współczesne zagrożenia mężczyzny w jego powołaniu do ojcostwa w świetle literatury przedmiotu – czerwiec 2005 r.
 21. Maciej Budnik, Realizacja rad ewangelicznych w życiu konsekrowanym w świetle literatury przedmiotu – maj 2006 r.
 22. Renata Likszo, Eutanazja zanegowaniem podmiotowości osoby. Studium teologicznomoralne – czerwiec 2006 r. – Wilno
 23. Elena Černienė, Dekalog w służbie dobra małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II – czerwiec 2006 r. – Wilno
 24. Maciej Broniarz, Teologicznomoralne implikacje współczesnych koncepcji feminizmu w świetle wybranej literatury przedmiotu – czerwiec 2006 r.
 25. Magdalena Wojdat, Moralność młodzieży polskiej w świetle badań ks. Janusza Mariańskiego – czerwiec 2006 r.
 26. Jakub Witkowski, Rola muzyki rockowej w rozwoju osoby na podstawie wybranej literatury przedmiotu – czerwiec 2006 r.
 27. Katarzyna Dąbroś, Człowiek jako „Imago Dei” w kontekście obrazu człowieka w wybranych formach reklamowych. Studium teologicznomoralne – czerwiec 2007.
 28. Bogusława Kaczorowska, Redukcjonistyczna wizja religijności i prawdy u podstaw współczesnego kryzysu cywilizacji. Studium teologicznomoralne – czerwiec 2007.
 29. Ewa Karabin, Człowiek w poszukiwaniu wolności na podstawie wybranych pozycji filmowych – czerwiec 2007.
 30. Urszula Murawska, Postawy wobec śmierci w świecie współczesnym na podstawie ośrodka „Hospicjum Domowe” przy ulicy Tykocińskiej w Warszawie – czerwiec 2007.
 31. Kamil Kawałko, Odpowiedzialność za media w nauczaniu Kościoła – wrzesień 2007.
 32. Żana Tomaszewska, Praca znamieniem człowieka i człowieczeństwa w nauczaniu Jana Pawła II – październik 2007 – Wilno.
 33. Agnieszka Hawryluk, Postawy a wybory moralne młodzieży na przykładzie badań własnych. Studium teologicznomoralne – maj 2008.
 34. Anna Stadnicka, Funkcjonowanie podstawowych wartości w wybranych kodeksach etyki dziennikarskiej – maj 2008.
 35. Ewa Pydyn, Prawdomówność jako odpowiedź na wezwanie niesione przez prawdę. Studium teologicznomoralne – czerwiec 2008.
 36. Joanna Urlik, Poprawność polityczna społeczeństwa wielokulturowego w kontekście twórczości Oriany Fallaci – czerwiec 2008.
 37. Joanna Winiarska, Stosunek do antykoncepcji osób przygotowujących się do małżeństwa na podstawie badań własnych – czerwiec 2008.
 38. Marzena Tyborowska, Internet narzędziem komunikacji czy osamotnienia? – wrzesień 2008.
 39. Anna Malec, Wychowanie dziecka do wartości na podstawie literatury przedmiotu – wrzesień 2008.
 40. Dorota Polniak, Wpływ rodziny na wychowanie dziecka do dojrzałej wiary na przykładzie życia bł. Laury Vicuna – czerwiec 2009.
 41. Aleksandra Czechyra, Moralne aspekty nieuczciwej reklamy na podstawie literatury przedmiotu – czerwiec 2009.
 42. Paweł Klocek, Internet miejscem ujawniania nieuporządkowanych potrzeb człowieka. Studium teologicznomoralne – czerwiec 2009.
 43. Mateusz Stolarski, Wpływ Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego na wybory moralne harcerzy. Badania własne – czerwiec 2009.
 44. Marta Dąbrowska, Rozumienie sensu życia u młodzieży gimnazjalnej na podstawie badań własnych – czerwiec 2009.
 45. Anna Dowejko-Kuklińska, Kultura sposobem aktualizacji osoby w kontekście myśli antropologicznej prof. Henryka Kieresia – październik 2010.
 46. Klaudia Derebecka, Rola ciała w technice aktorskiej Michaiła Czechowa – czerwiec 2011.
 47. Anna M. Sutkowska, Odpowiedzialność twórcy wobec rzeczywistości na przykładzie dzieł Czesława Miłosza – czerwiec 2011.
 48. Daniel Gryt, Rola internetu w kształtowaniu systemu wartości współczesnego dwudziestolatka na podstawie literatury przedmiotu- czerwiec 2011.
 49. Paulina A. Grubek, Kondycja moralna człowieka w twórczości Milana Kundery – październik 2011.
 50. Iwona Rojek, Pomiędzy dobrem a złem. Fenomen wolności w twórczości Fiodora Dostojewskiego – lipiec 2012.
 51. Weronika Tłustochowicz-Herczakowska, Specyfika moralności kobiety w świetle nauczania Kościoła. Studium teologicznomoralne  – lipiec 2012.
 52. Paula Sztark, Antropologiczny wymiar kryzysu tradycyjnych wartości estetycznych w sztuce nowoczesnej i w działaniach antyartystów na podstawie wybranej literatury przedmiotu – lipiec 2012.
 53. Grzegorz Koprukowiak, Rola prawdy we współczesnym świecie. Studium twórczości Hansa Urs von Balthasara – lipiec 2012.
 54. Justyna M. Galant, Analiza i próba oceny marketingu religijnego na podstawie nauczania Kościoła – wrzesień 2012.
 55. Małgorzata K. Michalska, Ciało w kulturze współczesnej na podstawie literatury przedmiotu. Próba teologicznomoralnej reinterpretacji i oceny – wrzesień 2012.
 56. Mariusz Nowakowski, Zagrożenie wartości pracy ludzkiej skutkiem kryzysu podmiotowości człowieka – czerwiec 2013.
 57. Łukasz Waszelewski, Współczesne przejawy niewiary wezwaniem do właściwej reinterpretacji aktu wiary – wrzesień 2013.
 58. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk, Rola harcerstwa we wszechstronnym wychowaniu dzieci i młodzieży na podstawie działania hufca ZHP w Pruszkowie – czerwiec 2014.
 59. Grzegorz Przybyszewski, Josepha Ratzingera krytyka teologii politycznej – czerwiec 2014.
 60. Barbara Jurzyk, Przyczyny postaw agresywnych w kontekście sporu o symbole religijne w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu – wrzesień 2014.
 61. Joanna Chłopecka, Potrzeba reinterpretacji Tajemnicy Odkupienia w kontekście zjawiska zniewolenia duchowego. Studium teologicznomoralne – wrzesień 2014.
 62. Agata Rujner, Potrzeba reinterpretacji aktu wiary wobec wyzwań nowego ateizmu na podstawie literatury przedmiotu – czerwiec 2015.
 63. Patrycja Łebkowska, Rola etyki zawodowej w pracy policjanta na podstawie literatury przedmiotu. Próba oceny – czerwiec 2015.
 64. Ewa Smerecka, Niebezpieczeństwo wykorzystania transplantacji ex mortuo jako aktu uprzedmiotowienia człowieka. Aspekt etyczno-moralny – czerwiec 2016.
 65. Anna Wojtuch, Rewolucja antropologiczna drogą do nowego totalitaryzmu według Gabriele Kuby – październik 2016.
 66. Paweł Gniado, Perspektywy i ograniczenia zastosowania psychologicznego pojęcia dojrzałości w polskiej refleksji teologicznomoralnej ostatniego dwudziestolecia – październik 2016.
 67. Patrycja Zakrzewska, Motywacyjna rola wartości na podstawie Diagnozy Społecznej w latach 1992-2015 – czerwiec 2017.
 68. Michał Szydłowski, Patriotyzm w polskiej przestrzeni publicznej na przykładzie działalności ruchów patriotycznych „Młodzież Wszechpolska” i „Obóz Narodowo-Radykalny”. Analiza teologicznomoralna – wrzesień 2017.
 69. Izabela Strupiechowska, Pierwszeństwo dobra odbiorcy w komunikacji produktów Danonki, Kinder i Kubuś. Analiza porównawcza kampanii reklamowych zamieszczonych na stronach internetowych producentów i oczekiwań rodziców w oparciu o badania własne – czerwiec 2018.
 70. Konrad Karaś, Ewolucja polskiego dziennikarstwa sportowego w kontekście rozwoju mediów społecznościowych na przykładzie kanału „Łączy nas piłka” – czerwiec 2018.
 71. Jan Maliszewski, Kreowanie wizerunku mężczyzny w dziennikach „Super Express” i „Fakt” w latach 2015-2017 w kontekście odpowiedzialności społecznej mediów – czerwiec 2018.
 72. Grzegorz Piłat, Obiektywizm w zawodzie dziennikarza na przykładzie materiałów dotyczących nawałnic (sierpień 2017 r.) w programach informacyjnych „Wydarzenia” i „Fakty” – październik 2018.
 73. Agnieszka Bagińska, Odpowiedzialność nadawcy wobec odbiorcy na przykładzie materiałów dotyczących nawałnic (sierpień 2017) w programach informacyjnych ”Wiadomości” i „Fakty” – lipiec 2019
 74. Marta Witkowska, Rola coachingu w budowaniu integralności osoby w procesie przeciwdziałania sytuacjom mobbingowym na przykładzie badań własnych – czerwiec 2020.
 75. Natalia Kwiatek, Wpływ zaburzeń procesu komunikacji i motywacji pracowników na poczucie satysfakcji z pracy na podstawie badań własnych. Implikacje teologiczno-antropologiczne – czerwiec 2020.
 76. Filip Kołodziejski, Tomasz Mackiewicz-media i tożsamość. Analiza porównawcza komentarzy na Facebooku i Twitterze po katastrofie pod Nanga Parbat – sierpień 2020.
 77. Emilia Cabaj, Oprawa wydarzeń sportowych jako specyficzna forma sztuki na przykładzie Legii Warszawa 2014-2019 – wrzesień 2020.
 78. Jolanta Czarnecka, Rola osobowości klienta w planowaniu rozwoju w oparciu o kwestionariusz osobowości NERIS Type Explorer. Reinterpretacja wyników badań własnych w kluczu antropologii teologicznej – wrzesień 2020.
 79. Karolina Jabłońska, Motywacja i efektywność elementami rozwoju osobistego pracowników w oparciu o badania własne. Wymiar antropologiczno-społeczny – październik 2020.
 80. Anna Fronczak-Tanaka, Porównanie coachingu prowokatywnego z coachingiem tradycyjnym. Ocena etyczna – październik 2020.
 81. Marta Czech, Brak akceptacji własnej cielesności a hierarchia celów u kobiet w wieku 18-35 lat na podstawie badań własnych – październik 2020.
 82. Kamila Kłoczko, Redefinicja celów życiowych po przeżytej stracie na przykładzie Amazonek. Propozycja wsparcia z wykorzystaniem coachingu zmiany – październik 2020.
 83. Justyna Komuda, Artysta czy owoc komercji? Wizerunek idola w Korei Południowej na przykładzie źródeł internetowych – październik 2020.
 84. Zuzanna Pasternak, Znaczenie aspektu etycznego w procesie wyboru studiów dziennikarskich ( I stopnia) w wybranych uczelniach warszawskich . Badania własne – październik 2020.
 85. Maria Zielińska, Autonomia osoby w małżeństwie na przykładzie grup pokoleniowych X, Y, Z. Badania własne – czerwiec 2021.
 86. Gabriela Jurkiewicz, Moralna ocena wywierania wpływu politycznego na przykładzie największych partii politycznych w Polsce. Badania własne – czerwiec 2021.
 87. Karolina Smolińska, Rola komunikacji w budowaniu trwałości związku małżeńskiego na przykładzie badań własnych – wrzesień 2021.
 88. Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel, Najczęściej eksponowane wartości w kampaniach prezydenckich Andrzeja Dudy w 2015 i 2020 roku. Analiza porównawcza wpisów i komentarzy na Facebooku i Twitterze – wrzesień 2021.
 89. Magdalena Kopka, Telewizja linearna jako przykład nowej strategii komunikacyjnej na przykładzie Netflix Direct oraz serwisu Canal Plus w opinii odbiorców – październik 2021.
 90. Paweł Makowiec, Zarządzanie strachem jako metoda komunikacji celów na przykładzie sposobu przedstawiania katastrof kolejowych. Wybrane studia przypadku – czerwiec 2022.
 91. Paulina Balwisz, Realizacja funkcji komunikacji interpersonalnej w dobie pandemii na przykładzie badań własnych – czerwiec 2022.
 92. Dorota Trochimiak, Zarządzanie informacją w dobie pandemii na przykładzie oficjalnych portali Ministerstwa Zdrowia i Kancelarii Premiera RP – czerwiec 2022.
 93. Magdalena Banel, Audycje internetowe w funkcji wsparcia osoby w dobie pandemii. Analiza treści wybranych polskich podcastów – październik 2022.
 94. Natalia Kozłowska, Teatr na internetowej emigracji. Sposoby dotarcia do widza wybranych teatrów w dobie pandemii – październik 2022.
 95. Maciej Olesiuk, Tworzenie i podtrzymywanie więzi społecznych na przykładzie kulturowego powrotu lat 80. w muzyce. Badania w oparciu o wybrane grupy facebookowe – październik 2022.
 96. Katarzyna Romanowska, Zjawisko lęku przed odłączeniem w dobie pandemii na przykładzie Facebooka – styczeń 2023.96.
 97. Michał Wiraszka, Coaching zmiany jako narzędzie wsparcia osoby w procesie decyzyjnym na rynku pracy. Próba oceny rozwiązań w kontekście katolickiej nauki społecznej – czerwiec 2023.
 98. Mirosław Podembski, Komunikacja wartości czy pragmatyzm? Analiza porównawcza repertuarów teatrów warszawskich przed pandemią i w czasie jej trwania – czerwiec 2023.
 1. KILKASET RECENZJI PRAC MAGISTERSKICH.