Bibliografia (teksty, referaty, audycje)

BAZA WIEDZY

KSIĄŻKI REDAGOWANE

 1. Moralne wyzwania trzeciego tysiąclecia, 1: Przemoc i terror, red. P. Góralczyk SAC, J.A. Sobkowiak MIC, Warszawa 2001, ss. 292.
 2. Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, część 1, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, Warszawa 2002, ss. 330.
 3. Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, część 2, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, Warszawa 2002, ss. 399. Rec: Waldemar Graczyk, STV 40(2002) nr 2, s. 196-198.
 4. Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje, Materiały z sympozjum, Kamień Śląski, 10-12 czerwca 2007 r., red. I. Mroczkowski, J.A. Sobkowiak, Warszawa 2008.
 5. Synowie w Synu. Teologia moralna fundamentalna, red. R. Tremblay, S. Zamboni, Warszawa 2009 – konsultacja merytoryczna.
 6. Abyśmy się stali synami Bożymi, red. I. Mroczkowski, J.A. Sobkowiak, Warszawa 2011.
 7. Studia Theologica Varsaviensia, numer jubileuszowy 1963-2013 [projekt naukowy i redakcja zeszytu o charakterze monografii], 2013.
 8. Debaty UKSWordzkie, cz. 1, red. K. Flader-Rzeszowska, M. Laskowska, K. Marcyński, J.A. Sobkowiak, Warszawa 2016.
 9. 200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie, red. M. Butkiewicz, J. Slawik, J.A. Sobkowiak, Warszawa 2017.
 10. Debaty UKSWordzkie, cz. 2., red. M. Butkiewicz, K. Flader-Rzeszowska, J.. Sobkowiak, Warszawa 2017.
 11. 50 Years  of Theological Thought in Faculty of Theology in ACT/CSWU in Warsaw, red. Jarosław A. Sobkowiak, Szymon K. Ciećko, Warszawa 2019.
 12. Sustainable Development Goals and the Catholic Church: Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Edited By Katarzyna Cichos, Jarosław A. Sobkowiak, Radosław Zenderowski, Ryszard F. Sadowski, Beata Zbarachewicz, Stanisław Dziekoński, Routledge. Taylor & Francis Group, London – eBook – 2020, wersja papierowa 2021https://www.taylorfrancis.com/books/9781003053620 
 13. Spór o człowieka w mediach, red. A. Gralczyk, G. Łęcicki, J.A. Sobkowiak, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2022.

ARTYKUŁY NAUKOWE

1.  Koncepcja osoby jako podmiotu i miejsca moralności według Paula Ricoeura, STV 38 (2000) nr 1, s. 157-183.

2. Ricoeurowskie inspiracje w refleksji nad podłożem współczesnych postaci agresji, w: Moralne wyzwania trzeciego tysiąclecia. 1. Przemoc i terror, red. P. Góralczyk SAC i J.A.Sobkowiak MIC, Warszawa 2001, s. 165-193.

3.  Transcendencja osoby w egzystencji ku nadziei według Paula Ricoeura, „Studia Theologica Varsaviensia” 39(2001) nr 1, s. 89-119.

4. „Deklaracja moralności europejskiej” w Karcie Praw Podstawowych, „Studia Theologica Varsaviensia” 39(2001) nr 2, s. 157-175.

PRZEDRUK
„Deklaracja moralności europejskiej” w Karcie Praw Podstawowych, „Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej. Biuletyn Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej”, marzec 2002, nr 1(12), s. 3-12.
5.    Wychowanie do pracy czy wychowanie do bezrobocia? Teologicznomoralna ocena zjawiska bezrobocia w Polsce, „Studia Theologica Varsaviensia” 40(2002) nr 1, s. 101-120.

6.    Dziewictwo Maryi wobec współczesnej kultury, „Salvatoris Mater” 4(2002) nr 1, s. 135-154.

7.    Filozofia prawa czy filozofia osoby? Refleksja nad książką kard. Zenona Grocholewskiego „La filosofia del diritto di Giovanni Paolo II”, „Studia Theologica Varsaviensia” 41(2003) nr 1, s. 13-41.

8.    Godność w komunikacji: communicatio, communicare, communitas, „Studia Theologica Varsaviensia” 41(2003) nr 2, s. 161-167.

9.    Globalizm gospodarczy i polityczny – szansa czy zagrożenie pokoju?, w: Pacem in terris. Dar Boga powierzony ludziom. Materiały z sympozjum teologicznego , Stoczek Warmiński, 31 maja 2003 roku, Licheń 2003, s. 41-63.

10.     Sakramentalny charakter małżeństwa, „Soter”. Ephemerides Sacrarum Disciplinarum Theologicae Facultatis In Universitate Vytauti Magni. Kaunas, 2003, nr 10(38), s. 75-85. (streszczenie w j. litewskim i angielskim).

11.    Spór o kształt świata w kontekście „nowego porządku moralnego”, „Studia Aloisiana”. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 2003, s. 279-292 (streszczenie w j. franc.)

·        oraz w: Spór o człowieka – spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2004, s. 63-86.

12.    Moralność globalna czy uniwersalna? Znaczenie hermeneutyki w dobie przemian, „Studia Theologica Varsaviensia” 42(2004) nr 1, s. 105-126.

13. Współczesne zagrożenia małżeństwa i rodziny w aspekcie teologicznomoralnym, „Soter”. Ephemerides Sacrarum Disciplinarum Theologicae Facultatis In Universitate Vytauti Magni. Kaunas, 2004, nr 12(40), s.

14.  Matka Bolesna dla współczesnej kultury, „Salvatoris Mater” 6(2004) nr 2, 188-202.

15. Antropologia nowego porządku światowego. Pomiędzy podmiotem a osobą, „Studia Theologica Varsaviensia” 43(2005) nr 2, s. 115-127.

16. Kultura przejawem podmiotowości osoby, w: Na przełomie wieków. Księga dedykowana pierwszemu biskupowi łowickiemu Alojzemu Orszulikowi, red. A. Luter, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, 2005, s. 362-373.

17. Norma moralności w społeczeństwie zróżnicowanym ideologicznie, w: W służbie człowiekowi. Wykłady z katolickiej nauki społecznej 2002-2005, red. A. Skreczko, D. Wojtecki, Białystok 2005, s. 153-170.

18. Dialog, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005, s. 145-147.

19. Norma moralna, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005, s. 361-363.

20. Nowe życie – nowy człowiek, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005, s. 363-366.

21. Sytuacja moralna, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005, s. 516-518.

22. Ubóstwo narracji wobec tajemnicy bytu ludzkiego, w: Język religijny dawniej i dziś II. Materiały z konferencji, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań 2006.

23. Nihilizm i fundamentalizm jako przyczyny terroryzmu, w: Prawda pokoju, red. J. Kumala, Licheń 2006, s. 111-129.

24. Pojęcie pojednania w nauczaniu Kościoła, w: Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedliwość i pokój, red. J. Różański, Missio-Polonia, Warszawa 2006, s. 49-59.

25. Dla Chrystusa – Człowieka. Ojca Stanisława Papczyńskiego teologia człowieka, w: Szkice teologiczno-duszpasterskie o Ojcu Stanisławie Papczyńskim, red. A. Pakuła, Warszawa 2007, s. 94-101.

26. Prawda w społeczeństwie pluralistycznym i tolerancyjnym, w: „Teologia i Moralność” 2(2007) s. 49-64.

27. Współczesny spór o człowieka, w: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny, twórca i nauczyciel teologii moralnej, red. A. Derdziuk, Lublin 2008, s. 233-241.

28. Moralna odpowiedzialność decyzji o emigracji zarobkowej, „Homo Dei” 77(2008) nr 4, s. 11-23.

29. Granice wiary i niewiary – perspektywa teologicznomoralna, „Studia Theologica Varsaviensia” 46(2008) nr 2, 197-208.

30. Gender w perspektywie „nowego porządku moralnego”, „Teologia i moralność” 4(2008) s. 135-150.

31. Fenomen słowa – pomiędzy dialektyką a dialogiem, w: Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki, K. Flader, Warszawa 2009, s. 37-51.

32. Człowiek bez właściwości. W poszukiwaniu duchowego horyzontu „Teologia i Moralność” 6 (2009) s. 11-25.

33. Przyszłość religii w świecie zsekularyzowanym STV 48(2010) nr 2.

34. Nowe uczynki miłosierdzia, w:  Abyśmy się stali synami Bożymi, red. I. Mroczkowski, J.A. Sobkowiak, Warszawa 2011, s. 217-232

35. „Słaby podmiot” a tajemnica nieprawości, w: Sakrament pokuty wobec problemów współczesności, red. K. Glombik, Opole 2011, s. 131-143.

36. Dobra Nowina w czasach „nowej ewangelizacji”. Wezwania dla zakonów, „Studia Theologica Varsaviensia” 50(2012) nr 1, s. 83-104.

37. Spowiedź młodych i współczesne problemy małżeńskie, „Dobry Pasterz”, Pismo Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa, zeszyt XXXVII, 2012, s. 69-87.

38. Duchowość bez Boga a życie „jakby Bóg był”, Teologia i Moralność 1(13) 2013, s. 103-115.

39. Sprawiedliwość w kontekście nierówności podmiotów w adhortacji „Reconciliatio et paenitentia”, STV 52(2014) nr 2, s. 67-81.

40. Jedność życia, jedność działania – wymiar antropologiczny, „Immaculata” 52(2015) nr 12, s. 78-91.

41. Skąd pomysł na „debaty UKSWordzkie?”, w: Debaty UKSWordzkie, cz. 1, red. K. Flader-Rzeszowska, M. Laskowska, K. Marcyński, J.A. Sobkowiak, Warszawa 2016, s. 7-19.

42. Zmagania prymasa Wyszyńskiego o kształt polskiej rodziny, „Społeczeństwo” XXVI(XXII) 2016 nr 3(133) s. 51-70.

43. Trust as a Condition of Getting to Know the Truth: The Anthropological Aspect – „Studia Theologica Varsaviensia”, 2016 nr 2, s. 195-208.

44. Słowo wstępne, w: 200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie, red. M. Butkiewicz, J. Slawik, J.A. Sobkowiak, Warszawa 2017.

45. Treść Deklaracji wspólnej WT UKSW i WT ChAT, w: 200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie, red. M. Butkiewicz, J. Slawik, J.A. Sobkowiak, Warszawa 2017.

46. Komunikacja przejawem podmiotowości osoby w: Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, J. Olędzki (red.), Warszawa 2018, s. 55-80.

47. Decent work and economic growth from the perspective of sustainable development and Catholic social teaching, [in:] Sustainable Development Goals and the Catholic Church: Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Routledge. Taylor & Francis Group, London 2021 (EbOOK 2020), https://www.taylorfrancis.com/books/9781003053620

48. Filozofia głupoty – pomiędzy prawdziwością a komunikatywnością przekazu, w: Media lokalne – doświadczenie i przyszłość, red. A. Gralczyk, Warszawa 2021, s. 9-28.

49. Przyszłość człowieka w mediach – od filozofii głupoty ku sztucznej inteligencji, „Kultura – Media – Teologia” 2022 (52) nr 4, s. 164-186. DOI: 10.21697/kmt.52.9

50. Rodzina między kryzysem a odnową. Potrzeba „duszpasterskiego nawrócenia” w kontekście posynodalnej adhortacji Amoris laetitia, „Studia Pelplińskie” 57(2023) s. 293-313. https://doi.org/10.12775/SPLP.2023.018

RECENZJE

1.    Marie-Jo Thiel, Xavier Thévenot, Pratiquer l’analyse ethique, Cerf, Paris 1999 – STV 38(2000) nr 2, s. 238-240.

2.    Paul Valadier, Morale en desordre. Un plaidoyer pour l’homme, Seuil, Paryż 2002 – STV 40(2002) nr 2, s. 184-188.

3.    Jean Ladrière, Sens et vérité en teologie, Paris 2004 – STV 42(2004) nr 2, s. 231-233.

4. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, „Studia Theologica Varsaviensia” 43(2005) nr 1, s. 233-237.

5. Jean-Marie Krumb, Les fondements de la morale chrétienne, „Studia Theologica Varsaviensia” 43(2005) nr 2, s. 212-215.

6. Dialogue entre la foi chrétienne et la pensée contemporaine. Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris, „Studia Theologica Varsaviensia” 43(2005) nr 2, s. 215-220.

7.  R. Rorty, G. Vattimo, L’avenir de la religion. Solidarité, charité, ironie, red. S. Zabala, STV 44(2006) nr 2, s. 240-243.

8.   Brice de Malherbe, Le respect de la vie humaine dans une éthique de communion. Une alternative à la bioéthique à partir de l’attention aux personnes en état végétatif chronique, « Forum Teologiczne » 8(2007) s. 155-158.

9. Kard. Zenon Grocholewski, Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa, STV 47(2009) nr 2

10. Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony, STV 51 (2013) nr 1.

ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE

1.    Nadać sens cierpieniu, Prawo i Życie nr 1(1781) styczeń 2001, s. 30-31.

2.    Oblicze Chrystusa cierpiącego w twórczości O. Stanisława Papczyńskiego. Analiza tekstów „Orator crucifixus” i „Christus patiens”, „Immaculata” 38(2001) nr 445(9), s. 21-31.

3.    Instrumenty ekonomiczne nie wystarczą, „Personel i zarządzanie” nr 24(117) 16-31 grudnia 2001 r., s. 6-7.

4.    Troska o zachowanie i odbudowanie hierarchii wartości. Społeczeństwo: rodzina, szkoła, państwo, „Immaculata” 42(2003) nr 10(466), s. 24-29.

5.     Wiele do zrobienia. Trzy encykliki. Refleksja nad nauczaniem społecznym Jana Pawła II, „Puls Biznesu” nr 64(1815), 4.04.2005.

6.  Jan Paweł II – wielki także wielkością tradycji Kościoła, „Puls Biznesu” nr 68(1819), 8.04.2005.

7. Rocznica odejścia Jana Pawła II. Niedziela dla Pracoholika, „Puls Biznesu” 31.03-2.04.2006, s. 2.

TŁUMACZENIA

1.    O. Artus, La structure litteraire du livre des Nombres comme expression d’un projet théologique, STV 38 (2000) nr 2, s. 199-207.

2.    F. Bousquet, Stosunek do kultury stanowi część aktu teologicznego, STV 40(2002) nr 1, s. 169-176.

ORGANIZACJA KONFERENCJI I WYGŁOSZONE REFERATY

 1. Współczesne zagrożenia rodziny – referat wygłoszony w ramach sympozjum nt. rodziny organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Elbląg 9-10 czerwca 2000.

2.   Sakramentalny charakter małżeństwa – referat wygłoszony w ramach sympozjum nt rodziny organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Elbląg 9-10 czerwca 2000

3.   Obraz Chrystusa cierpiącego w wybranych dziełach O. Stanisława Papczyńskiego – Sympozjum naukowe organizowane przez WSD Księży Marianów w Lublinie – 15.11.2001

4.   Wychowanie do pracy czy wychowanie do bezrobocia? Refleksje na marginesie Listu społecznego Episkopatu Polski – wykład dla Akcji Katolickiej w Warszawie – 25.11.2001

5.   Deklaracja moralności europejskiej w Karcie Praw Podstawowych, Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej, 21 lutego 2002 r.

6.   Moralność globalna czy uniwersalna. Znaczenie hermeneutyki w dobie przemian – referat wygłoszony w ramach sympozjum Globalizacja. Szansa czy zagrożenie w rozwoju społeczeństw – 13 maja 2002 r. (UKSW).

7.   The Challenges to the Matrimony and Family – referat wygłoszony w ramach konferencji międzynarodowej The Sacramental Matrimony in the Civil Society – 16-18 września 2002 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Kownie.

8.   Holiness of matrimony – referat wygłoszony w ramach konferencji międzynarodowej The Sacramental Matrimony in the Civil Society – 16-18 września 2002 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Kownie.

9.   Moralność czasu przemian? Status moralności uniwersalnej w dobie globalizacji. Referat wygłoszony w ramach Jesiennych Spotkań Teologicznych 4-5 listopada 2002 (UKSW).

10. Nowa moralność na nowe czasy – Akcja Katolicka – Warszawa – 19 stycznia 2003 r.

11. Jakość życia i prawo do życia – Ogólnopolskie konwersatorium „Genetyka i moralność” – 12 kwietnia 2003 r. – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa.

12. Troska o zachowanie i odbudowanie hierarchii wartości: Społeczność (rodzina, szkoła, państwo) – Sympozjum Sekcji Teologii Moralnej UKSW Wartości chrześcijańskie w jednoczącej się Europie – 12 maja 2003 r. – UKSW

13. Globalizm gospodarczy i polityczny – zagrożenie czy szansa pokoju? – Sympozjum teologiczne z okazji 40. rocznicy „Pacem in terris” – 31 maja 2003 r. – Stoczek Klasztorny

14. Godność w komunikacji: communicatio, communicare, communitas – Konferencja naukowa Myśl etyczna Jana Pawła II wobec wyzwań początku nowego tysiąclecia – 5 czerwca 2003 r. – UMK Toruń

15. Spór o kształt świata w perspektywie „nowego porządku moralnego” – Ogólnopolskie spotkanie naukowe Sekcji Polskich Teologów Moralistów oraz Sekcji Katolickiej Nauki Społecznej Spór o człowieka – spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II – 10 czerwca 2003 r. – Zakopane

16. Podmiotowość parafii warunkiem komunikacji wspólnot – Sesja teologiczna w ramach formacji stałej księży Podmiotowość parafii w kontekście Kościoła jako komunii – 27 czerwca 2003 r. – Sulejówek

17. Norma moralności w społeczeństwie zróżnicowanym ideologicznie, Wykłady otwarte z Katolickiej Nauki Społecznej – Białystok 21.01.2004

18. Etyczne aspekty transplantacji tkanek i narządów, referat w ramach konferencji naukowej: Prawo i medycyna. Etyczne i prawne aspekty transplantacji tkanek i narządów, Akademia Medyczna, Warszawa – 3 kwietnia 2004 r.

19. Rola świeckich w tworzeniu kultury jako miejsca dialogu Kościoła ze współczesnością, Międzynarodowa konferencja naukowo-pastoralna, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, 16-18 04.2004.

20. Ubóstwo narracji wobec tajemnicy bytu ludzkiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Język religijny dawniej i dziś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Filologii Polskiej, Wydział Teologiczny; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Gniezno 3-5.05.2004.

21. Aborcja – implikacje moralne – Konferencja nt. aborcji zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów IEMiD – UKSW, 12 maja 2005.

22.  Antropologia nowego porządku światowego: pomiędzy podmiotem a osobą – Konferencja naukowa Implikacje moralne nowego porządku światowego – Sekcja Teologii Moralnej UKSW, Warszawa, 16 maja 2005.

23.  Rodzina a praca zawodowa – Konferencja dla biznesmenów – koreferat do referatu ks. prof. Andrzeja Szostka – Licheń, 4 czerwca 2005.

24. Nie lękajcie się – Deus caritas est – Konferencja naukowa Benedykt XVI – sługa i strażnik prawdy – Sekcja Teologii Moralnej UKSW, Warszawa 16 maja 2006.

25. Moderowanie sesji w ramach konferencji naukowej Chrześcijaństwo a kultura, 14-15 listopada 2006 UKSW.

26. Ojca Stanisława Papczyńskiego teologia człowieka, 31 marca 2007 – WSD Księży Marianów, Lublin.

27. Prawa autorskie w internecie – ocena moralna – w ramach konferencji o prawach autorskich w internecie – UKSW – 27 kwietnia 2007 r.

28. Kim jest człowiek? Odpowiedzi współczesnej antropologii – w ramach konferencji naukowej Człowiek stworzony na obraz Boga. Refleksje nad dokumentem Międzynarodowej Komisji Teologicznej – 4 października 2007, Sulejówek.

29. Granice wiary i niewiary – perspektywa teologicznomoralna – w ramach konferencji naukowej Agnostycyzm wyzwaniem dla współczesnej Europy. Ocena moralna w rozumieniu religii monoteistycznych – 5 maja 2008 – UKSW.

30. Prawdy teologiczne w społeczeństwie pluralistycznym i tolerancyjnym – w ramach konferencji Słowo Boże w życiu i misji Kocioła. Refleksja nad Instrumentum laboris XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów – 28 października 2008 – Sulejówek.

31. Człowiek bez właściwości a cnota. W poszukiwaniu duchowego horyzontu – Ogólnopolskie spotkanie naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów – Uwierzyliśmy miłości Boga (Benedykt XVI). Wiara, nadzieja i miłość jako podstawowe dynamizmy moralności chrześcijańskiej, Licheń 14 – 16 czerwca 2009 r.

32. Organizacja konferencji oraz referat: Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego – refleksja na kanwie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej – Konferencja naukowa Pro Christo et Ecclesia semper reformanda – Sulejówek, 15-16 października 2009 r.

33. Nowe uczynki miłosierdzia, referat w ramach XII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich „Bądźmy świadkami Bożego Miłosierdzia”, Licheń 19-21 kwietnia 2010 r.

34. Nauka i wiara: granice i perspektywy dialogu – referat wygłoszony w ramach konferencji Wiara i rozum: dwie drogi – dwie niepewności – wspólne poszukiwanie, Sulejówek, 18-19 listopada 2010.

35. Organizacja Konferencji Theosis horyzontem życia chrześcijańskiego- UKSW, Warszawa, 9 maja 2011 r.

36. Organizacja Konferencji Naukowej Strategie argumentacyjne w chrześcijańskiej bioetyce, Warszawa, 12-14 czerwca 2011.

37. Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Licheń, 14-17 listopada 2011 r. – referat w ramach Konferencji: Dobra Nowina w czasach „Nowej Ewangelizacji”.

38. Spowiedź młodych i współczesne problemy małżeńskie, Częstochowa, 23-26 stycznia 2012, referat w ramach Konferencji organizowanej przez Komisję Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa: Kościół naszym domem. Spowiednik wobec współczesnych problemów moralnych.

39. Organizacja Konferencji Naukowej Ateizm a ewangelizacja. Nowy ateizm wyzwaniem dla nowej ewangelizacji, UKSW, Warszawa, 8 maja 2012 r.

40. Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nowy ateizm – nowa ewangelizacja. Rozmowy o moralności na „dziedzińcu pogan”, Niepokalanów, 17-19 czerwca 2012r.

41. Duchowość bez Boga a życie „jakby Bóg był”. Referat w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nowy ateizm – nowa ewangelizacja. Rozmowy o moralności na „dziedzińcu pogan”, Niepokalanów, 17-19 czerwca 2012r.

42. Organizacja Konferencji Naukowej „Teologicznomoralne implikacje sprzeciwu sumienia”, Zakopane, 9-11 czerwca 2013 r.

43.  Gender – zagrożenia dla hospicjów, referat w ramach konferencji „Hospicyjne Dni Formacyjno-Szkoleniowe”, 15-17 listopada 2013 r. [Organizator: Forum Hospicjów Polskich, Kraków].

44. Ogólnopolska konferencja „Debaty UKSWordzkie” (1), Organizacja i prowadzenie debaty „Sochi 2014 – odkodowanie ceremonii otwarcia” z udziałem m.in. Przemysława Babiarza – 2 kwietnia 2014 r.

45. Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sakrament Pokuty – współczesne wyzwania, Licheń Stary, 15-17 czerwca 2014 r.

46. Referat: Złota Reguła miejscem uprzywilejowanym pomiędzy teologią a filozofią, w ramach konferencji ogólnopolskiej organizowanej przez Instytut Nauk Biblijnych UKSW – 18.11.2014 r.

47. Ogólnopolska konferencja „Debaty UKSWordzkie” (2), Organizacja i prowadzenie debaty „Czy Bóg do szczęścia potrzebny? – 11.12. 2014 r.

48. Ogólnopolska konferencja „Debaty UKSWordzkie” (3), Organizacja i prowadzenie debaty „Unoversitas – Mistrz – Uczeń. O roli uniwersytetów dzisiaj” – 18.03.2015 r.

49. Wprowadzenie w ramach Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kościół a geniusz kobiety. Oblicza chrześcijańskiego feminizmu” UKSW – 12.05.2015 r.

50. Referat: Mistyka nowych ateistów, w ramach cyklu „Otwarte seminaria z Filozofii Mistyki” Katedra Filozofii Religii UKSW – 13.05.2015 r.

51. Organizacja konferencji i referat: Ekologia – nowy styl życia?, w ramach Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Teologia moralna wobec ekologicznej perspektywy ochrony środowiska” – Warszawa, 14-16.06.2016 r.

52. Ogólnopolska konferencja „Debaty UKSWordzkie” (4), Organizacja i prowadzenie debaty „Czy potrzeba nowej apologii wiary?” – 21.10.2015 r.

53. Referat: Jedność życia – jedność działania”, w ramach konferencji naukowej „Jedność we wspólnocie”, Licheń Stary 11.11.2015 r.

54. Referat: Zaufanie warunkiem poznania prawdy – perspektywa antropologiczna, w ramach ogólnopolskie konferencji naukowej „Kwestia zaufania w perspektywie ekumenicznej”, UKSW, 17.11.2015 r.

55. Wprowadzenie do konferencji „Misje ad gentes”, Katedra Misjologii UKSW – 25.02.2016 r.

56. Organizacja konferencji i szkolenia „Osobowość coacha” (Aspen Consulting) – Konstancin – Jeziorna, 8-9.04.2016 r.

57. Referat: Człowiek „mistyczną świątynią Boga”. Koncepcja człowieka w pismach bł. Stanisława Papczyńśkiego (1631-1701), w ramach ogólnopolskiej konferencji „Filozoficzne aspekty mistyki”, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa – 15.04.2016 r.

58. Ogólnopolska konferencja „Debaty UKSWordzkie” (5), Organizacja i prowadzenie debaty „Natura – rozum – wolność” cz. 1, 27.04.2016 r.

59. Wprowadzenie i referat: Zmagania Prymasa Wyszyńskiego o kształt polskiej rodziny, w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nauczanie społeczne Kardynała – Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, Koło Naukowe Moralistów UKSW oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Warszawa – 17.05.2016 r.

60. Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Migracje ludności wezwaniem dla Kościoła”  – Zakopane, 12-14.06.2016 r.

61. Referat wprowadzający w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Stop mowie nienawiści w sieci. Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie” – Warszawa, 05.10.2016 r.

62. Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie” oraz prezentacja Wspólnej Deklaracji Wydziału Teologicznego UKSW i Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie o roli teologii w refleksji uniwersyteckiej – Warszawa, UKSW – ChAT, 16-17.11.2016 r.

63. Ogólnopolska Konferencja „Debaty UKSWordzkie” (6), organizacja i prowadzenie debaty „Natura – rozum – wolność” cz. 2. „Rozum”, Warszawa UKSW 23.11.2016 r.

64. Referat: Refleksja teologiczna a wymogi rozumu filozoficznego. Retrospektywne spojrzenie na teologię w 18. rocznicę „Fides et ratio”, Otwarte Seminaria „Filozofia i teologia”, Warszawa 21.12.2016 r.

65. Ogólnopolska Konferencja „Debaty UKSWordzkie” (7), organizacja i prowadzenie debaty „Natura – rozum – wolność” cz. 3. „Wolność”, Warszawa UKSW 10.01.2017 r.

66. Słowo wstępne, w ramach Studencko-Doktoranckiej konferencji naukowej „Ku pogłębieniu człowieczeństwa. Badania młodych teologów”, Warszawa, UKSW, 9.05.2017 r.

67. Organizacja i prowadzenie debaty oksfordzkiej „(Nie)grzeczność” organizowanej przez Studentów WT UKSW oraz studentów UW – Warszawa, UKSW, 5.05.2017 r.

68. Ogólnopolska konferencja naukowa Prawda o prawdzie. Pomiędzy faktem a interpretacją, referat w ramach konferencji „Postprawda. Pospolityka. Postsztuka. Czy jeszcze potrzebujemy filozofii?” – 2.06.2017 – Warszawa, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

69. Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Implikacje teologicznomoralne adhortacji Amoris laetitia” – Nysa, 11-13.06.2017 r.

70. Otwarcie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Spelndor Personae. Edyta Stein – Patronka Europy”, Warszawa, UKSW, 12.10.2017 r.

71. Referat: Funkcjonowanie etyki na studiach dziennikarskich – reakcje na głosy studentówi, w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej „25 lat studiów dziennikarskich na Wydziale Teologicznym ATK/UKSW, 1992-2017”, Warszawa, UKSW, 25.10.2017 r.

72. Referat: Rodzina pomiędzy kryzysem a odnową, w ramach Kongresu Rodziny, Płońsk, 19.11.2017 r.

73. Słowo wstępne w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „By lepiej zrozumieć i przyjąć adhortację papieża Franciszka Amoris laetitia” – Warszawa, UKSW, 21.11.2017.

74. Referat: Filozofia głupoty – pomiędzy prawdziwością a komunikatywnością przekazu, w: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Głupota w mediach”, Organizatorzy: Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski oraz Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawa, 4 kwietnia 2018.

75. Organizacja i prowadzenie debaty oksfordzkiej „Dziennikarze są niezależni – najczęściej od prawdy”, organizowanej przez Studentów WT UKSW oraz studentów UW – Warszawa, UKSW, 22.05.2018 r.

76. Referat: Prawda w dialogu, dialog w prawdzie, w: Ogólnopolska konferencja naukowa „Kościół wobec pluralizmu w życiu społecznym. Dialog czy konflikt?”, Toruń, 10-12.06.2018, organizator: Stowarzyszenie Teologów Moralistów, Akademia Alfonsiana – Roma, Kontet Nauk Teologicznych PAN.

77. Wprowadzenie do konferencji „Wartościowanie życia ludzkiego. Refleksja teologiczno-moralna w 50-lecie encykliki Humanae vitae”, Warszawa, UKSW, 23.11.2018 r.

78. Referat: Komunikować wiarą czy rozumem? W poszukiwaniu języka adekwatnego, w: „Św. Jan Paweł II Wielki”, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 40-lecia wyboru Papieża Polaka, Warszawa, UKSW, 21.11.2018 r.

79. Wprowadzenie do konferencji VI Maraton Apologetyczny UKSW. Apologia i dziennikarstwo, 13.12.2018 r.

80. Otwarcie debaty „Ślepnąc od świateł” w ramach spotkania z twórcami serialu. Prowadzenie prof. Jacek Dąbała, UKSW, 14.01.2019 r. Organizatorzy: Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej oraz Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW.

81. Spotkanie z Bogdanem Rymanowskim – prowadzenie debaty wraz z prof. Jackiem Dąbałą. UKSW, 5.03.2019 r. Organizatorzy: Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej oraz Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW.

82. Referat: „Komunikacja medialno – religijna w programie studiów”, w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej „Komunikacja medialno – religijna. Teoria i praktyka nauczania” – UKSW, 13.03.2019 r.

83. Referat: Język (nie)adekwatny – pomiędzy etyką dziennikarską a etyką dziennikarza, w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Etyczno-moralne implikacji manipulacji i propagandy w mediach”, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej, 3 grudnia 2019, Warszawa.

84. Spotkanie z Maciejem Czajkowskim – prowadzenie debaty wraz z prof. Jackiem Dąbałą. UKSW, 5.12.2019 r. Organizatorzy: Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej oraz Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW.

85. Prowadzenie spotkania autorskiego (gość prof. Brian Porter-Szucs, autor książki „Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii”, Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej, Warszawa, 8 czerwca 2021 r.

86. Otwarcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Congregatio de Propaganda Fide 1622-2022”, Katedra Misjologii UKSW, Instytut Jana Pawła II, 20 maja 2022 r., forma online.

87. Referat: „Sztuczna inteligencja – nowe źródło strachu?” w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Lęk jako wyzwanie moralne”, organizowanej przez Stowarzyszenie Teologów Moralistów oraz Komitet Teologiczny PAN – Licheń Stary, 13-14 czerwca 2022 r. – członek komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji.

88. Ogólnopolska konferencja naukowa „Spór o podstawy teologii moralnej. W trzydziestą rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor” organizowanej przez Stowarzyszenie Teologów Moralistów oraz Komitet Teologiczny PAN – Zakopane, 11-13 czerwca 2023 r. – członek komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji.

89. Udział w konferencji „Ten zwycięża, kto miłuje i przebacza. W 70. rocznicę uwięzienia i 75. rocznicę nominacji prymasowskiej kard. Stefana Wyszyńskiego” – ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Centrum Myśli bł.  Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 16 listopada 2023 – prowadzenie I sesji konferencji oraz prezentacja nowego numeru „Studiów Prymasowskich”.

PROMOTOR PRAC MAGISTERSKICH I DOKTORSKICH:

PROMOTOR POMOCNICZY PRAC DOKTORSKICH:

 1. Agata Rujner, Decyzja nieodwołalna na przykładzie małżeństwa sakramentalnego. Studium teologicznomoralne
 2. Klaudia Rosińska, Fake news jako wyzwanie dla współczesnej etyki i edukacji medialnej w świetle nauczania Kościoła o środkach społecznego przekazu

EGZAMINY DYPLOMOWE – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: od 2012 w ramach egzaminu wypromowano 1.754 osoby (licencjaty zawodowe i magisteria) – stan na czerwiec 2023.

PROMOTOR PRAC MAGISTERSKICH:

1.   Rozalia Cykulska, Preferowane wartości a postawy osób niepełnosprawnych. Próba teologicznomoralnej oceny wyników badań własnych – obrona 6 maja 2002 r.

2.  Justyna Oksiuta, Świętowanie niedzieli jako odkrywanie i rozwijanie człowi3eczeństwa w posoborowym nauczaniu Kościoła – obrona 17 czerwca 2002 r.

3.   Katarzyna Kula, Wpływ wiary na kształtowanie postaw moralnych w homiliach Jana Pawła II podczas polskich beatyfikacji i kanonizacji – obrona 17 czerwca 2002 r.

4.    Barbara Leś, Rola modlitwy w życiu chrześcijańskim w świetle pism O. Pio – obrona 26 maja 2003 r.

5.    Lidia Kapłon, Wychowanie do pracy istotnym elementem przeciwdziałania skutkom bezrobocia. Studium teologicznomoralne – obrona 26 maja 2003 r.

6.  Sławomir Świątkiewicz, Kościół katolicki wobec ateizmu w wybranych dokumentach Jana Pawła II – obrona 26 maja 2003 r.

7.   Dorota Rogalewicz, Znaczenie pokuty dla życia chrześcijańskiego w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – obrona 26 maja 2003 r.

8. Robert Iwaniuk, Moralne aspekty polskiej muzyki rockowej lat dziewięćdziesiątych – czerwiec 2003 r.

9.   Jolanta Kwaśniewska, Implikacje moralne lęków współczesnego człowieka. Studium teologicznomoralne – czerwiec 2003 r.

10. Barbara Rzadkowska, Aborcja dramatem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II – czerwiec 2003 r.

11. Bogumiła Berlik – Śniatała, Wezwania moralne dla osób w podeszłym wieku w nauczaniu Jana Pawła II – czerwiec 2004 r.

12. Anna Głowacka, Pokuta o pojednanie w wybranych dokumentach Jana Pawła II – czerwiec 2004 r.

13. Małgorzata Kloza s., Teologiczna cnota miłości w pismach bł. Natalii Tułsiewicz – czerwiec 2004 r.

14. Dorota Kuchta, Zadania rodziny chrześcijańskiej w świetle miesięcznika „Wychowawca” w latach 1993-2002 – czerwiec 2004 r.

15. Beata Wojtowicz, Agresja i przemoc w polskiej literaturze teologicznomoralnej ostatniego dziesięciolecia – czerwiec 2004 r.

16. Agnieszka Andrzejewska – Żurańska, Implikacje przykazania „nie zabijaj” w literaturze teologicznomoralnej ostatniego dziesięciolecia – październik 2004 r.

17. s. Nijolia Mazur SSE, Życie zakonne w pismach bł. Jerzego Matulewicza – listopad 2004 r. – Wilno

18. Donata Mróz, Wpływ przemocy w rodzinie na wychowanie dziecka. Studium teologicznomoralne – grudzień 2004

19. Rafał Mitura, Współczesne zagrożenia mężczyzny w jego powołaniu do ojcostwa w świetle literatury przedmiotu – czerwiec 2005 r.

20. Maciej Budnik, Realizacja rad ewangelicznych w życiu konsekrowanym w świetle literatury przedmiotu – maj 2006 r.

21. Renata Likszo, Eutanazja zanegowaniem podmiotowości osoby. Studium teologicznomoralne – czerwiec 2006 r. – Wilno

22. Elena Černienė, Dekalog w służbie dobra małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II – czerwiec 2006 r. – Wilno

23. Maciej Broniarz, Teologicznomoralne implikacje współczesnych koncepcji feminizmu w świetle wybranej literatury przedmiotu – czerwiec 2006 r.

24. Magdalena Wojdat, Moralność młodzieży polskiej w świetle badań ks. Janusza Mariańskiego – czerwiec 2006 r.

25. Jakub Witkowski, Rola muzyki rockowej w rozwoju osoby na podstawie wybranej literatury przedmiotu – czerwiec 2006 r.

26. Katarzyna Dąbroś, Człowiek jako „Imago Dei” w kontekście obrazu człowieka w wybranych formach reklamowych. Studium teologicznomoralne – czerwiec 2007.

27. Bogusława Kaczorowska, Redukcjonistyczna wizja religijności i prawdy u podstaw współczesnego kryzysu cywilizacji. Studium teologicznomoralne – czerwiec 2007.

28. Ewa Karabin, Człowiek w poszukiwaniu wolności na podstawie wybranych pozycji filmowych – czerwiec 2007.

29. Urszula Murawska, Postawy wobec śmierci w świecie współczesnym na podstawie ośrodka „Hospicjum Domowe” przy ulicy Tykocińskiej w Warszawie – czerwiec 2007.

30. Kamil Kawałko, Odpowiedzialność za media w nauczaniu Kościoła – wrzesień 2007.

31. Żana Tomaszewska, Praca znamieniem człowieka i człowieczeństwa w nauczaniu Jana Pawła II – październik 2007 – Wilno.

32. Agnieszka Hawryluk, Postawy a wybory moralne młodzieży na przykładzie badań własnych. Studium teologicznomoralne – maj 2008.

33. Anna Stadnicka, Funkcjonowanie podstawowych wartości w wybranych kodeksach etyki dziennikarskiej – maj 2008.

34. Ewa Pydyn, Prawdomówność jako odpowiedź na wezwanie niesione przez prawdę. Studium teologicznomoralne – czerwiec 2008.

35. Joanna Urlik, Poprawność polityczna społeczeństwa wielokulturowego w kontekście twórczości Oriany Fallaci – czerwiec 2008.

36. Joanna Winiarska, Stosunek do antykoncepcji osób przygotowujących się do małżeństwa na podstawie badań własnych – czerwiec 2008.

37. Marzena Tyborowska, Internet narzędziem komunikacji czy osamotnienia? – wrzesień 2008.

38. Anna Malec, Wychowanie dziecka do wartości na podstawie literatury przedmiotu – wrzesień 2008.

39. Dorota Polniak, Wpływ rodziny na wychowanie dziecka do dojrzałej wiary na przykładzie życia bł. Laury Vicuna – czerwiec 2009.

40. Aleksandra Czechyra, Moralne aspekty nieuczciwej reklamy na podstawie literatury przedmiotu – czerwiec 2009.

41. Paweł Klocek, Internet miejscem ujawniania nieuporządkowanych potrzeb człowieka. Studium teologicznomoralne – czerwiec 2009.

42. Mateusz Stolarski, Wpływ Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego na wybory moralne harcerzy. Badania własne – czerwiec 2009.

43. Marta Dąbrowska, Rozumienie sensu życia u młodzieży gimnazjalnej na podstawie badań własnych – czerwiec 2009.

44. Anna Dowejko-Kuklińska, Kultura sposobem aktualizacji osoby w kontekście myśli antropologicznej prof. Henryka Kieresia – październik 2010.

45. Klaudia Derebecka, Rola ciała w technice aktorskiej Michaiła Czechowa – czerwiec 2011.

46. Anna M. Sutkowska, Odpowiedzialność twórcy wobec rzeczywistości na przykładzie dzieł Czesława Miłosza – czerwiec 2011.

47. Daniel Gryt, Rola internetu w kształtowaniu systemu wartości współczesnego dwudziestolatka na podstawie literatury przedmiotu- czerwiec 2011.

48. Paulina A. Grubek, Kondycja moralna człowieka w twórczości Milana Kundery – październik 2011.

49. Iwona Rojek, Pomiędzy dobrem a złem. Fenomen wolności w twórczości Fiodora Dostojewskiego – lipiec 2012.

50. Weronika Tłustochowicz-Herczakowska, Specyfika moralności kobiety w świetle nauczania Kościoła. Studium teologicznomoralne  – lipiec 2012.

51. Paula Sztark, Antropologiczny wymiar kryzysu tradycyjnych wartości estetycznych w sztuce nowoczesnej i w działaniach antyartystów na podstawie wybranej literatury przedmiotu – lipiec 2012.

52. Grzegorz Koprukowiak, Rola prawdy we współczesnym świecie. Studium twórczości Hansa Urs von Balthasara – lipiec 2012.

53. Justyna M. Galant, Analiza i próba oceny marketingu religijnego na podstawie nauczania Kościoła – wrzesień 2012.

54. Małgorzata K. Michalska, Ciało w kulturze współczesnej na podstawie literatury przedmiotu. Próba teologicznomoralnej reinterpretacji i oceny – wrzesień 2012.

55. Mariusz Nowakowski, Zagrożenie wartości pracy ludzkiej skutkiem kryzysu podmiotowości człowieka – czerwiec 2013.

56. Łukasz Waszelewski, Współczesne przejawy niewiary wezwaniem do właściwej reinterpretacji aktu wiary – wrzesień 2013.

57. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk, Rola harcerstwa we wszechstronnym wychowaniu dzieci i młodzieży na podstawie działania hufca ZHP w Pruszkowie – czerwiec 2014.

58. Grzegorz Przybyszewski, Josepha Ratzingera krytyka teologii politycznej – czerwiec 2014.

59. Barbara Jurzyk, Przyczyny postaw agresywnych w kontekście sporu o symbole religijne w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu – wrzesień 2014.

60. Joanna Chłopecka, Potrzeba reinterpretacji Tajemnicy Odkupienia w kontekście zjawiska zniewolenia duchowego. Studium teologicznomoralne – wrzesień 2014.

61. Agata Rujner, Potrzeba reinterpretacji aktu wiary wobec wyzwań nowego ateizmu na podstawie literatury przedmiotu – czerwiec 2015.

62. Patrycja Łebkowska, Rola etyki zawodowej w pracy policjanta na podstawie literatury przedmiotu. Próba oceny – czerwiec 2015.

63. Ewa Smerecka, Niebezpieczeństwo wykorzystania transplantacji ex mortuo jako aktu uprzedmiotowienia człowieka. Aspekt etyczno – moralny – czerwiec 2016.

64. Anna Wojtuch, Rewolucja antropologiczna drogą do nowego totalitaryzmu według Gabriele Kuby – październik 2016.

65. Paweł Gniado, Perspektywy i ograniczenia zastosowania psychologicznego pojęcia dojrzałości w polskiej refleksji teologicznomoralnej ostatniego dwudziestolecia – październik 2016.

66. Patrycja Zakrzewska, Motywacyjna rola wartości na podstawie Diagnozy Społecznej w latach 1992-2015 – czerwiec 2017.

67. Michał Szydłowski, Patriotyzm w polskiej przestrzeni publicznej na przykładzie działalności ruchów patriotycznych „Młodzież Wszechpolska” i „Obóz Narodowo-Radykalny”. Analiza teologicznomoralna – wrzesień 2017.

68. Izabela Strupiechowska, Pierwszeństwo dobra odbiorcy w komunikacji produktów Danonki, Kinder i Kubuś. Analiza porównawcza kampanii reklamowych zamieszczonych na stronach internetowych producentów i oczekiwań rodziców w oparciu o badania własne – czerwiec 2018.

69. Konrad Karaś, Ewolucja polskiego dziennikarstwa sportowego w kontekście rozwoju mediów społecznościowych na przykładzie kanału „Łączy nas piłka” – czerwiec 2018.

70. Jan Maliszewski, Kreowanie wizerunku mężczyzny w dziennikach „Super Express” i „Fakt” w latach 2015-2017 w kontekście odpowiedzialności społecznej mediów – czerwiec 2018.

71. Grzegorz Piłat, Obiektywizm w zawodzie dziennikarza na przykładzie materiałów dotyczących nawałnic (sierpień 2017 r.) w programach informacyjnych „Wydarzenia” i „Fakty” – październik 2018.

72. Agnieszka Bagińska, Odpowiedzialność nadawcy wobec odbiorcy na przykładzie materiałów dotyczących nawałnic (sierpień 2017) w programach informacyjnych ”Wiadomości” i „Fakty” – lipiec 2019.

73. Marta Witkowska, Rola coachingu w budowaniu integralności osoby w procesie przeciwdziałania sytuacjom mobbingowym na przykładzie badań własnych – czerwiec 2020.

74. Natalia Kwiatek, Wpływ zaburzeń procesu komunikacji i motywacji pracowników na poczucie satysfakcji z pracy na podstawie badań własnych. Implikacje teologiczno-antropologiczne – czerwiec 2020.

75. Filip Kołodziejski, Tomasz Mackiewicz-media i tożsamość. Analiza porównawcza komentarzy na Facebooku i Twitterze po katastrofie pod Nanga Parbat – sierpień 2020.

76. Emilia Cabaj, Oprawa wydarzeń sportowych jako specyficzna forma sztuki na przykładzie Legii Warszawa 2014-2019 – wrzesień 2020.

77. Jolanta Czarnecka, Rola osobowości klienta w planowaniu rozwoju w oparciu o kwestionariusz osobowości NERIS Type Explorer. Reinterpretacja wyników badań własnych w kluczu antropologii teologicznej – wrzesień 2020.

78. Karolina Jabłońska, Motywacja i efektywność elementami rozwoju osobistego pracowników w oparciu o badania własne. Wymiar antropologiczno-społeczny – październik 2020.

79. Anna Fronczak-Tanaka, Porównanie coachingu prowokatywnego z coachingiem tradycyjnym. Ocena etyczna – październik 2020.

80. Marta Czech, Brak akceptacji własnej cielesności a hierarchia celów u kobiet w wieku 18-35 lat na podstawie badań własnych – październik 2020.

81. Kamila Kłoczko, Redefinicja celów życiowych po przeżytej stracie na przykładzie Amazonek. Propozycja wsparcia z wykorzystaniem coachingu zmiany – październik 2020.

82. Justyna Komuda, Artysta czy owoc komercji? Wizerunek idola w Korei Południowej na przykładzie źródeł internetowych – październik 2020.

83. Zuzanna Pasternak, Znaczenie aspektu etycznego w procesie wyboru studiów dziennikarskich ( I stopnia) w wybranych uczelniach warszawskich . Badania własne – październik 2020.

84. Maria Zielińska, Autonomia osoby w małżeństwie na przykładzie grup pokoleniowych X, Y, Z. Badania własne – czerwiec 2021.

85. Gabriela Jurkiewicz, Moralna ocena wywierania wpływu politycznego na przykładzie największych partii politycznych w Polsce. Badania własne – czerwiec 2021.

86. Karolina Smolińska, Rola komunikacji w budowaniu trwałości związku małżeńskiego na przykładzie badań własnych – wrzesień 2021.

87. Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel, Najczęściej eksponowane wartości w kampaniach prezydenckich Andrzeja Dudy w 2015 i 2020 roku. Analiza porównawcza wpisów i komentarzy na Facebooku i Twitterze – wrzesień 2021.

88. Magdalena Kopka, Telewizja linearna jako przykład nowej strategii komunikacyjnej na przykładzie Netflix Direct oraz serwisu Canal Plus w opinii odbiorców – październik 2021.

89. Paweł Makowiec, Zarządzanie strachem jako metoda komunikacji celów na przykładzie sposobu przedstawiania katastrof kolejowych. Wybrane studia przypadku – czerwiec 2022.

90. Paulina Balwisz, Realizacja funkcji komunikacji interpersonalnej w dobie pandemii na przykładzie badań własnych – czerwiec 2022.

91. Dorota Trochimiak, Zarządzanie informacją w dobie pandemii na przykładzie oficjalnych portali Ministerstwa Zdrowia i Kancelarii Premiera RP – czerwiec 2022.

92. Magdalena Banel, Audycje internetowe w funkcji wsparcia osoby w dobie pandemii. Analiza treści wybranych polskich podcastów – październik 2022.

93. Natalia Kozłowska, Teatr na internetowej emigracji. Sposoby dotarcia do widza wybranych teatrów w dobie pandemii – październik 2022.

94. Maciej Olesiuk, Tworzenie i podtrzymywanie więzi społecznych na przykładzie kulturowego powrotu lat 80. w muzyce. Badania w oparciu o wybrane grupy facebookowe – październik 2022.

95. Katarzyna Romanowska, Zjawisko lęku przed odłączeniem w dobie pandemii na przykładzie Facebooka – styczeń 2023.

96. Michał Wiraszka, Coaching zmiany jako narzędzie wsparcia osoby w procesie decyzyjnym na rynku pracy. Próba oceny rozwiązań w kontekście katolickiej nauki społecznej – czerwiec 2023.

97. Mirosław Podembski, Komunikacja wartości czy pragmatyzm? Analiza porównawcza repertuarów teatrów warszawskich przed pandemią i w czasie jej trwania – czerwiec 2023.

98. Paulina Rusak, Wpływ konfliktów integrujących i dezintegrujących na komunikację w małżeństwie na podstawie badań ankietowych – wrzesień 2023.

KILKASET RECENZJI PRAC MAGISTERSKICH.

REDAGOWANE CZASOPISMA I PUBLIKATORY

1.    Redaktor naczelny miesięcznika „Oremus” – 9(1998) – 8(2000) – 22 numery

2.    Redaktor naczelny miesięcznika „Słowo wśród nas” 8(1998) – 9(2000) – 24 numery

3.    Członek Redakcji kwartalnika „Pastores”, numery 2(1)1999 – 9(4)2000 – 8 numerów

4.    Dyrektor i Redaktor Naczelny Wydawnictwa Księży Marianów w latach 1998-2000 (wydano ok. 100 pozycji książkowych – w tym serie: Theotokos, Bogosłowje, Orientale lumen)

5.    Sekretarz STV – przygotowanie do druku zeszytów

38(2000) nr 1;

38(2000) nr 2;

39(2001) nr 1;

39(2001) nr 2;

40(2002) nr 1;

40(2002) nr 2;

41(2003) nr 1;

41(2003) nr 2;

42(2004) nr 1;

42(2004) nr 2;

Od 2005 roku redaktor naczelny pisma oraz niesygnowane teksty „Od Redakcji”

43(2005) nr 1;

43(2005) nr 2;

44(2006) nr 1;

44(2006) nr 2;

45(2007) nr 1;

45(2007) nr 2;

46(2008) nr 1;

46(2008) nr 2;

47(2009) nr 1;

47(2009) nr 2;

48(2010) nr 1;

48(2010) nr 2;

49(2011) nr 1;

49(2011) nr 2;

50(2012) nr 1;

50(2012) nr 2;

51(2013) nr 1;

51(2013) nr 2;

52(2014) nr 1

52(2014) nr 2

53(2015) nr 1

53(2015) nr 2

54(2016) nr 1

54(2016) nr 2

55(2017) nr 1

55(2017) nr 2

56(2018) nr 1

56(2018) nr 2 (wersja w języku angielskim)

57(2019) nr 1

57(2019) nr 2

50 artykułów na 50-lecie STV (wersja w języku angielskim) – 2019

58(2020) nr 1

58(2020) nr 2

59(2021) nr 1

59(2021) nr 2

60(2022) nr 1

60(2022) nr 2

61(2023 nr 1

61(2023) nr 2

6.     Informator dla kandydatów na studia w r. akad. 2000/2001, Warszawa 2000, (oprac.na stronach 25-46).

7.     Informator Wydziału Teologicznego na rok akad. 2000 – 2001 (red.), Warszawa 2000, ss. 235.

8.     Informator Wydziału Teologicznego na rok akad. 2001 – 2002 (red.), Warszawa 2001, ss. 243.

9.     Informator Wydziału Teologicznego na rok akad. 2002 – 2003 (red), Warszawa 2002, ss. 252.

10.  Informator Wydziału Teologicznego na rok akad. 2003 – 2004 (red.), Warszawa 2003, ss. 298.

11.   Informator Wydziału Teologicznego na rok akad. 2004 – 2005 (red.), Warszawa 2004, ss. 257.

12. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Kamień Śląski, 10-12 czerwca 2007 r., w: Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje, Materiały z sympozjum, Kamień Śląski, 10-12 czerwca 2007 r., red. I. Mroczkowski, J.A. Sobkowiak, Warszawa 2008, s. 183-191.

PUBLICYSTYKA

 • Będziesz miłował, „Dzień Pański”, 24 października 1999, nr 4
 • My jesteśmy tego świadkami, „Dzień Pański”, 16 kwietnia 2001.
 • Zesłanie Ducha Świętego, „Dzień Pański”, 19 maja 2002 nr 26.
 • Sprzedaj i chodź!, XXVIII Niedziela Zwykła „Dzień Pański” – 12 października 2003
 • Celowy kredyt, „Z Niepokalaną” 2003 nr 3(35), s. 10-11. PRZEDRUK: Celowy kredyt, „Róże Maryi”. Pismo Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w USA 59(2003) nr 4, s. 16-17.Parada równości,
 • Nieproporcjonalność w miłości, „Dzień Pański” VII Niedziela Zwykła Rok C (2004)
 • Ukrzyżowany dar stworzenia, „Dzień Pański” Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (2004)
 • Odzyskać smak, „Dzień Pański” V Niedziela Zwykła Rok A (2005)
 • Wyrzec się, by przyjąć, „Dzień Pański” XIII Niedziela Zwykła Rok A (2005)
 • Wypożycz Bogu drogę swego życia, „Dzień Pański” XXI Niedziela Zwykła Rok A (2005)
 • Nasze drogi Pańskie, „Dzień Pański” II Niedziela Adwentu Rok B (2005)
 • Czy autolustracja dziennikarzy wpłynie na relacje mediów i branży PR? – głos w dyskusji – 26.01.2005 – http://www.epr.pl/goracytemat.php
 • Czy Kościół potrzebuje PR? Czy PR może nauczyć księży komunikacji z mediami i wiernymi, którzy zadają coraz trudniejsze pytania? – głos w dyskusji – 8.04.2005 – http://www.epr.pl/goracytemat.php
 • Pójdą za nami dobre czyny, „Dzień Pański” IV Niedziela Wielkiego Postu Rok B (2006)
 • Ciało Boga wyrazem Nowego Przymierza, „Dzień Pański” Uroczystość Bożego Ciała Rok B (2006)
 • Bóg uzdrawia miłością, „Dzień Pański” XXIII Niedziela Zwykła Rok B (2006)
 • Adwent to nasze życie, „Dzień Pański” IV Niedziela Adwentu Rok C (2006)
 • Kościół przygotowuje nową listę grzechów głównych? – wypowiedź z 12 marca 2008 r. https://wiadomosci.wp.pl/kosciol-przygotowuje-nowa-liste-grzechow-glownych-6037543368242305a
 • Stała rubryka „Zapytaj marianina”, kwartalnik „Z Niepokalaną” od 2012 roku.
 • Pragnąć wody żywej – 23 marca 2023 https://www.niedziela.pl/artykul/89718/Pragnac-wody-zywej
 • Różnica między człowiekiem a samouczącą się maszyną – 26 marca 2023 https://www.gosc.pl/doc/8142904.O-roznicy-miedzy-czlowiekiem-a-samouczaca-sie-maszyna-mowi-ks   

FELIETONY NA STRONIE INTERNETOWEJ http://www.jaroslawsobkowiak.pl

 1. Parada równości, 13 czerwca 200
 2. Konstytucja UE, 19 czerwca 2004
 3. Walesa czy Wałęsa, 26 czerwca 2004
 4.  Małżeństwo czy rodzina, 5 lipca 2004
 5. Wolność zniewolona potrzebuje już tylko… wyzwolenia, 18 lipca 2004
 6.  Kara śmierci?!, 24 lipca 2004
 7. Szkoła dobrego wychowania „po polsku”, 31 lipca 2004
 8. Dziwny jest ten świat, 7 sierpnia 2004
 9. Żyj „kolorowo”, 13 sierpnia 2004
 10. Uwaga: „teraźniejszość”, 20 sierpnia 2004
 11. Mówiąc Francji „au revoir”, 27 sierpnia 2004
 12. Gramatyka i ortografia to nie wszystko, 4 września 2004
 13. Antydyskryminacja czyli…, 15 września 2004
 14. Eliksir młodości, 23 września 2004
 15. Nie-biblijna wizja uczestnictwa, 30 września 2004
 16. Świadomość społeczna czy moralna?, 7 października 2004
 17. Tolerancja po europejsku, 14 października 2004
 18. Cóż to jest prawda?, 21 października 2004
 19. Ocalić podmiot…od zapomnienia, 28 października 2004
 20.  „Ekologia ludzka”, 4 listopada 2004
 21. Polska wobec praw człowieka czy prawa człowieka wobec Polski, 11 listopada 2004
 22. Interpretować, interpretować…, 18 listopada 2004
 23. Dokąd uciec przed sobą?, 25 listopada 2004
 24. Uprzejmie donoszę, 2 grudnia 2004
 25. Prawa człowieka – stara ideologia czy nowa utopia?, 9 grudnia 2004
 26. Odkryć człowieka w… sobie, 16 grudnia 2004
 27. Na początku…, 25 grudnia 2004
 28. Jaki będzie Nowy Rok?, 1 stycznia 2005
 29. Człowiek podmiotem i przedmiotem odpowiedzialności, 8 stycznia 2005
 30. „Nie potrzebują lekarza”… chorzy, 15 stycznia 2005
 31. Lustracja, czyli czynienie prawdy w miłości, 22 stycznia 2005
 32. Pornografia w kioskach, 29 stycznia 2005
 33. Napój „zapomnieniowo-przypomnieniowy” po polsku, 5 lutego 2005
 34.  Prochem jestem?, 12 lutego 2005
 35.  Moralne odrodzenie, 19 lutego 2005
 36.  Czym jest eutanazja, 26 lutego 2005
 37.  Milczący krzyk prawdy, 12 marca 2005
 38. Śmierć starła się z życiem, 26 marca 2005
 39.  „A oto podszedł do Niego pewien człowiek”, propozycja lektury fragmentu
 40. encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor, 2 kwietnia 2005
 41. Trwałość nawrócenia, 9 kwietnia 2005
 42.  Habemus Papam – 19 kwietnia 2005
 43.  Do czego jeszcze można wykorzystać papieża?, 23 kwietnia 2005
 44.  Dobro i zło po polsku czyli przypadek o. Konrada, 30 kwietnia 2005
 45. Życie zależne od mienia, 7 maja 2005
 46. Dziedzictwo jakie nam zostawił, 22 maja 2005
 47. Mechanizm obronny wyborcy, 11 lipca 2005
 48. Inspiracje negatywne, 16 lipca 2005
 49. Bon retour, 10 września 2005
 50. Gdyby Bóg nie istniał…, 1 października 2005
 51. Seks dzielący ludzi, 26 listopada 2005
 52. Bóg jest miłością, 25 stycznia 2006
 53. Przyjąć, by pojąć czy pojąć, by przyjąć, 5 lutego 2006
 54. Ograniczona wolność warunkiem tolerancji, 12 lutego 2006
 55. Homo politicus, 27 lutego 2006
 56. Jaka natura, jaka kultura, jacy my? 26 marca 2006
 57. Trwajcie mocni w wierze, 1 czerwca 2006
 58. Nihilizm i fundamentalizm jako przyczyny terroryzmu, listopad 2006
 59. Mel Gibson – druga odsłona, 3 stycznia 2007
 60. Bóg w człowieku, 24 grudnia 2007
 61. Współczesny spór o człowieka, 3 marca 2008
 62. Dziwny bezwład i strach przed dorosłością, 17 maja 2008
 63. Ciemna strona kultury miasta, 27 maja 2008
 64. Komedia ludzka, czyli w poszukiwaniu straconego dnia, 2 czerwca 2008
 65. Taniec z życiem… to nie taniec z gwiazdami, 12 czerwca 2008
 66. Dorosnąć czyli umieć przeprosić za dorastanie, 18 września 2008
 67. Ut vivas, disce mori! – 2 listopada 2008
 68. Bóg się rodzi – 24 grudnia 2008
 69. Casus Eluany Englaro – 12 lutego 2009
 70. Nie można być obłudnikiem – 12 lutego 2009
 71. Ryszard Siwiec ma swoją ulicę w Pradze 13 lutego 2009
 72. I znowu niedziela – 14 lutego 2009
 73. Moc w słabości – 16 lutego 2009
 74. Środa Popielcowa – 25 lutego 2009
 75. Pokusa – 1 marca 2009
 76. Pod prąd własnej natury – 3 marca 2009
 77. Po prostu bogaćcie się – 7 marca 2009
 78. Poseł PiS broni Benedykta XVI – 9 marca 2009
 79. Roma locuta, causa finita – 12 marca 2009
 80. Z rynku nieruchomości – 13 marca 2009
 81. Nie-tradycyjni czy bez tradycji? – 19 marca 2009
 82. Coś co daje do myślenia – 27 marca 2009
 83. Pokolenie JP2 – 2 kwietnia 2009
 84. Wielki Poniedziałek: Nie oskarżaj – 6 kwietnia 2009
 85. Wielki Wtorek: Niepewność – 7 kwietnia 2009
 86. Wielka Środa: Zdrada – 8 kwietnia 2009
 87. Wielki Czwartek: Miłość – 9 kwietnia 2009
 88. Wielki Piątek: Prawda – 10 kwietnia 2009
 89. Święta, święta… i powrót kryzysu świadomości – 14 kwietnia 2009
 90. Dwie drogi – 22 kwietnia 2009
 91. „Proszę o uwagę – podajemy KOMUNIKAT” – 27 kwietnia 2009
 92. Sens świętowania – 1 maja 2009
 93. Po prostu Mistrz! – 8 maja 2009
 94. Język giętki – 15 maja 2009
 95. Rewol[ó]cja w polskiej pisowni – 27 maja 2009
 96. Etos „Solidarności” – 4 czerwca 2009
 97. Dotyk i Michael Jackson – 26 czerwca 2009
 98. Modlitwa urlopowicza – 4 lipca 2009
 99. „Miłość w prawdzie” Benedykta XVI – 8 lipca 2009
 100. Oprotestować Madonnę? – 9 lipca 2009
 101. Leszek Kołakowski – samotnik i sceptyk – 17 lipca 2009
 102. Warszawa – miasto bez ducha? – 1 sierpnia 2009
 103. Chamstwo w internecie – 11 sierpnia 2009
 104. 15 sierpnia 2009 – 14 sierpnia 2009
 105. Przyszłość „Pokolenia Ego” – 16 września 2009
 106. 70. rocznica kpin z Polski – 17 września 2009
 107. Śp. Prof. Barbara Skarga – 18 września 2009
 108. Moralność = Prawo? – 30 września 2009
 109. Oba[w]a i Nagroda Nobla – 10 października 2009
 110. Savoir-vivre studenta Uniwersytetu – 21 października 2009
 111. Żałosny brak nadziei – 21 października 2009
 112. Szybkimagister.pl umarł… w teorii – 24 października 2009
 113. Trybunał Praw Człowieka? – 5 listopada 2009
 114. Jak głupota jest możliwa – 26 listopada 2009
 115. Tolerancja po polsku – 28 listopada 2009
 116. Oczekiwanie – 30 listopada 2009
 117. Dogonić impuls elektryczny – 17 stycznia 2010
 118. Bóg umarł… – 18 lutego 2010
 119. Powroty ciągle bolą – 22 marca 2010
 120. Świadkowie zmartwychwstania – 5 kwietnia 2010
 121. Dlaczego? – 10 kwietnia 2010
 122. Prawda katyńska – 10 kwietnia 2010
 123. Miesiąc milczenia wystarczy – 7 maja 2010
 124. Granice… – 25 czerwca 2010
 125. …przez Krzyż – 2 sierpnia 2010
 126. Naprawdę, chciałbym się mylić – 4 sierpnia 2010
 127. Potrzeba odwagi, by przestać czytać i pisać – 18 sierpnia 2010
 128. Znaleźć swoje miejsce w życiu – 29 sierpnia 2010
 129. Prawdziwa mądrość – 3 września 2010
 130. Miłosierdzie czy miękkość Boga? – 11 września 2010
 131. Fukuyama i Solidarność – 1 października 2010
 132. Optymizm tragiczny – 2 października 2010
 133. Jestem [również] ciałem – 17 października 2010
 134. Autyzm – 22 października 2010
 135. Kręgi przynależności do Kościoła – 29 października 2010
 136. Kryptofilozofia i kryptoteologia – 1 grudnia 2010
 137. Nowy rok starych spraw – 13 stycznia 2011
 138. Słowo [nie]dotrzymane – 2 lutego 2011
 139. Sumienie – 5 lutego 2011
 140. Illi sine illo quid sunt? – 7 lutego 2011
 141. Kredyt – szansa czy zakłamanie? – 12 lutego 2011
 142. Szacunek dla inaczej myślących – 23 lutego 2011
 143. Prawda i wolność – 25 lutego 2011
 144. Bóg i Mamona – 27 lutego 2011
 145. Czy jeszcze mamy honor? – 2 marca 2011
 146. Lubimy mówić: Panie, Panie… – 6 marca 2011
 147. Wielki Post? – 8 marca 2011
 148. Prawda i kłamstwo – 13 kwietnia 2011
 149. A jednak Prawda… – 13 maja 2011
 150. „Polityka uczuć” czy „polityka tout court”? – 3 sierpnia 201
 151. Myśleć biblijnie – 28 września 2011
 152. W obronie prawdy – 28 września 2011
 153. Wiara – wiedza – władza – 28 września 2011
 154. NaPro(Teologia) – 10 października 2011
 155. Odwaga i roztropność – 3 listopada 2011
 156. Kościół dialogu – dialog w Kościele – 4 listopada 2011
 157. Niepodległość w warunkach pokoju… – 11 listopada 2011
 158. Kłamstwo i fałszywe świadectwo – 18 listopada 2011
 159. Bonieckiego ciąg dalszy… – 23 listopada 2011
 160. Dziedzictwo Europy – 24 listopada 2011
 161. „Europa bez chrześcijaństwa” czy „Chrześcijaństwo bez Europy”? – 25 listopada
 162. Nieproporcjonalne reakcje – 27 listopada 2011
 163. (Nie)jasne stanowiska – 28 listopada 2011
 164. Czasem trzeba nie żartować – 1 grudnia 2011
 165. Media w służbie nowej ewangelizacji – debata – 7 grudnia 2011
 166. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – 10 grudnia 2011
 167. In vitro – debata – 2 stycznia 2012
 168. Zrozumieć niewiarę – 18 styczeń 2012
 169. ACTA?! – 26 stycznia 2012
 170. Pomysł autorski: nazywam się… (ACTA ciąg dalszy) – 28 stycznia 2012
 171. Żyjmy „jakby Bóg był” – debata – 13 lutego 2012
 172. Zasada niesprzeczności – 18 lutego 2012
 173. Media muszą szukać sensacji! – 28 lutego 2012
 174. Cudowna przemiana? – 4 marca 2012
 175. Nie zawsze propozycje teologiczne powinny czekać! – 7 marca 2012
 176. Jak będziemy zwalczać przemoc? – 10 marca 2012
 177. Bitwa o prawdę – 20 marca 2012
 178. Ze śmierci do życia (Wielkosobotnia zaduma) – 7 kwietnia 2012
 179. Zmartwychwstanie – refleksja w niedzielny poranek – 8 kwietnia 2012
 180. Smoleńsk 2012 – 10 kwietnia 2012
 181. Wigilia Niedzieli Miłosierdzia – 14 kwietnia 2012
 182. Sumienie (nie)potrafi przeszkadzać – 28 kwietnia 2012
 183. Myśli słabej ciąg dalszy – 4 maja 2012
 184. Trwać po katolicku – 5 maja 2012
 185. Wybór podstawowy – 16 maja 2012
 186. Zapomnieć, by być zapomnianym… – 19 maja 2012
 187. Być studentem w czasach (nie)studiowania – 28 maja 2012
 188. Wielki mętlik… nie tylko w głowie – 1 czerwca 2012
 189. Tajemnica Trójcy Świętej – 3 czerwca 2012
 190. Pozorna jedność, czyli wewnętrzna sprzeczność – 9 czerwca 2012
 191. Być studentem w czasach (nie)studiowania – część druga – 7 lipca 2012
 192. Przymus wewnętrzny – 19 lipca 2012
 193. Odpocznijcie nieco – 21 lipca 2012
 194. Skąd weźmiemy chleba? – 28 lipca 2012
 195. Wiara a chleb codzienny – 4 sierpnia 2012
 196. Wizyta przełomu czy przełom w wizycie? – 8 sierpnia 2012
 197. Po prawicy siedzisz… Boga? – 11 sierpnia 2012
 198. Nowy rok akademicki uważam za otwarty? – 1 października 2012
 199. Adwentowe oczekiwanie na… – 2 grudnia 2012
 200. Adwent ukonkretniony – 9 grudnia 2012
 201. Boże Narodzenie – 25 grudnia 2012
 202. Nawrócenie – nie tylko św. Pawła – 25 stycznia 2013
 203. Zesłanie Ducha Świętego – 19 maja 2013
 204. Czy tylko spór o słowa? – 27 maja 2013
 205. Pedofilia a zdziecinnienie debaty publicznej – 7 listopada 2013
 206. Życie… wieczne – 9 listopada 2013
 207. Są i tacy, których ludzie takimi uczynili… (sesyjna refleksja akademicka) – 6 lutego 2014
 208. Klauzula sumienia – 19 czerwca 2014
 209. Sakrament Pokuty – współczesne wyzwania – 19 czerwca 2014
 210. Czy Bóg do szczęścia potrzebny – 11 grudnia 2014
 211. Język miłości – 25 grudnia 2014
 212. Po co? Jedno z mądrzejszych pytań ludzkości – 25 lipca 2015
 213. Uczynki miłosierdzia w praktyce życia – 9 września 2015
 214. Polityka… – 26 listopada 2015
 215. Kryzys dla odważnych – 14 stycznia 2018
 216. Cele obok drogi – 21 stycznia 2018
 217. Mały traktat o wielkich cnotach – 28 stycznia 2018
 218. Wypalenie zawodowe według Hioba – 4 lutego 2018
 219. Ani chorych, ani zdrowych, ani lekarzy… – 11 lutego 2018
 220. Zmiana w „Ojcze nasz” – nowa a już spóźniona – 18 lutego 2018
 221. Jak inni… – 25 lutego 2018
 222. Praworządność serca – 4 marca 2018
 223. Wyzwolić człowieka od człowieka – 11 marca 2018
 224. Czy życie można kochać? – 18 marca 2018
 225. Najważniejsze zależy od nas? – 25 marca 2018
 226. Od śmierci ku życiu. Od wątpienia do prawdy. Od bezsensu do mocnej nadziei – 1 kwietnia 2018
 227. Wezwani po imieniu – 8 kwietnia 2018
 228. Bóg większy od… – 15 kwietnia 2018
 229. Problemy z doskonałymi – 22 kwietnia 2018
 230. Trwać czy owocować? – 29 kwietnia 2018
 231. Chronologia wiary – 6 maja 2018
 232. Prawda rozszczelnia system – 13 maja 2018
 233. Dary na samotność człowieka – 20 maja 2018
 234. Zdolny do… – 27 maja 2018
 235. Szabat dla człowieka – 3 czerwca 2018
 236. Dialog potrzebuje czasu – 17 czerwca 2018
 237. Nadzieja dla wszystkich – 24 czerwca 2018
 238. Nadziei dla wszystkich ciąg dalszy – 1 lipca 2018
 239. Bezpieczne schematy – 8 lipca 2018
 240. Sposób na życie czy sposób życia? – 15 lipca 2018
 241. Mury czy granice? – 22 lipca 2018
 242. Głodu naszego codziennego daj nam dzisiaj – 29 lipca 2018
 243. Język za chleb? –  5 sierpnia 2018
 244. Przedziwna czy uczciwa wymiana? – 12 sierpnia 2018
 245. „Pokolenie latte” – rachunek sumienia dla „pokolenia 50+” – 15 sierpnia 2018
 246. Głupota i mądrość – 19 sierpnia 2018
 247. Niedziela dobrego samopoczucia – 2 września 2018
 248. Mamy oczy i uszy… Tylko po co? – 9 września 2018
 249. Cel uświęca środki? – 16 września 2018
 250. Największy… – 23 września 2018
 251. Nie chodzą z nami… – 30 września 2018
 252. Bez początku… – 7 października 2018
 253. Głupota „śmiertelnie” poważnych – 14 października 2018
 254. ADHD dobrych intencji – 21 października 2018
 255. Czego chcę naprawdę – 28 października 2018
 256. (Nie)podobni – czyli o nawiedzających cmentarze – 1 listopada 2018
 257. Miłość: droga jednokierunkowa – 4 listopada 2018
 258. Niepodległość z resztek? Refleksja w 100. rocznicę odzyskania niepodległości – 11 listopada 2018
 259. Jak skutecznie uciekać przed teraźniejszością? – 18 listopada 2018
 260. Przewaga astronoma i politologa nad politykiem i teologiem – 25 listopada 2018
 261. Adwent czy czas adwentu – 2 grudnia 2018
 262. Po co prostować ścieżki? – 9 grudnia 2018
 263. Adwent trochę matematycznie – 16 grudnia 2018
 264. Centrum świata – centrum historii – 23 grudnia 2018
 265. Aby radość nasza była pełna – 25 grudnia 2018
 266. Rodzina sprawą prywatną? – 30 grudnia 2018
 267. Różne i niepozorne – 1 stycznia 2019
 268. Cena Prawdy – 6 stycznia 2019
 269. Chrześcijanin czy katolik? – 13 stycznia 2019
 270. Co łatwiej uczynić? – 20 stycznia 2019
 271. Przyszłość demokratycznych proroków – 3 lutego 2019
 272. Niegodny czy niegodziwy? – 10 lutego 2019
 273. Kim jest dla mnie drugi człowiek? – 17 lutego 2019
 274. Czy homo sapiens to tylko świadomość? – 24 lutego 2019
 275. Hipokryzja – 3 marca 2019
 276. Pomiędzy teorią spiskową a naiwnością – 10 marca 2019
 277. Polityka historyczna – 17 marca 2019
 278. Wierność samemu sobie – 24 marca 2019
 279. Prawo i sprawiedliwość – 3 kwietnia 2019
 280. Zmartwychwstanie Pańskie A.D. 2019 – 21 kwietnia 2019
 281. Zmartwychwstanie – dzień później – 22 kwietnia 2019
 282. Miłosierdzie jako utopia – 28 kwietnia 2019
 283. Typy kariery – 5 maja 2019
 284. Nie wystarczy zamknąć oczy, żeby nikt nie widział – 12 maja 2019
 285. „Nowość” nowego przykazania – 19 maja 2019
 286. O pokoju – czyli jak zdefiniować nieprzyjaciela? – 26 maja 2019
 287. Wniebowstąpienie Pańskie czy odlot niewierzących? – 2 czerwca 2019
 288. Prawo do P(p)rawdy – 16 czerwca 2019
 289. Porównanie czy doświadczenie? – 23 czerwca 2019
 290. I tyko wolnym być… – 30 czerwca 2019
 291. Pytanie o naturę rzeczy – 14 lipca 2019
 292. Bliźni… – 21 lipca 2019
 293. Czy Ziemia jest wieczna? – 28 lipca 2019
 294. Czy tylko nieliczni? – 25 sierpnia 2019
 295. Pokora… – 1 września 2019
 296. Hermeneutyczne koło cierpliwości i wiary – 15 września 2019
 297. Mamona – wersja współczesna – 22 września 2019
 298. Genetyka wiary – 1 października 2019
 299. Bóg nie wysłuchuje… bo nie może – 6 października 2019
 300. Narracja czy rzeczywistość? – 27 października 2019
 301. Boję się o… – 10 listopada 2019
 302. Adwent – czyli co? – 1 grudnia 2019
 303. Język (nie)adekwatny – 8 grudnia 2019
 304. Wierzę, więc milczę – 15 grudnia 2019
 305. Wierzę, więc milczę (2) – 22 grudnia 2019
 306. Paradoksy Bożego Narodzenia – 25 grudnia 2019
 307. Racjonalność warunkiem komunikacji – 29 grudnia 2019
 308. „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli dało moc” – 5 stycznia 2020
 309. Chrześcijaństwo dopełnione – 12 stycznia 2020
 310. Nasze święta i czas zwykły – 19 stycznia 2020
 311. Wiara jako droga i pragnienie – 26 stycznia 2020
 312. Wyloguj swój mózg – 2 lutego 2020
 313. Dopełnić prawo i sprawiedliwość – 23 lutego 2020
 314. Poznacie prawdę, a prawda was… – 1 marca 2020
 315. Każdy ma swoją drogę – 8 marca 2020
 316. Każdy przychodzi coś załatwić – 15 marca 2020
 317. Czy chcę przejrzeć? – 22 marca 2020
 318. Stary człowiek jest w każdym z nas – 29.03.2020
 319. Niedziela Pa(ndemii) A.D. 2020 – 5 kwietnia 2020
 320. Czy za rok będą jeszcze święta? – 12 kwietnia 2020
 321. Miłosierdzie pamięcią Boga – 19 kwietnia 2020
 322. Emaus A.D. 2020 – 26 kwietnia 2020
 323. Królowa czy Konstytucja? – 3 maja 2020
 324. Chrześcijaninowi nie wolno się chować – 17 maja 2020
 325. Pozostawać mądrze na ziemi – 24 maja 2020
 326. Tajemnica Słowa – 31 maja 2020
 327. Jak uczynić życie oryginalnym? – 7 czerwca 2020
 328. Jesteśmy sobą? – 14 czerwca 2020
 329. Nie bójcie się ludzi – 21 czerwca 2020
 330. Zrzeszyłem myślą (…) i zaniedbaniem – 28 czerwca 2020
 331. Słodkie jarzmo – 5 lipca 2020
 332. Po co mówić w przypowieściach? – 12 lipca 2020
 333. (Nie) walczyć z chwastem? – 19 lipca 2020
 334. Czy znalazłem swoją perłę? – 26 lipca 2020
 335. Komunikacja radości życia – 15 sierpnia 2020
 336. Wiara nie jest celem – 16 sierpnia 2020
 337. Słabe strony języka religijnego – 30 sierpnia 2020
 338. Istota upominania – 6 września 2020
 339. Ile razy przebaczać i dlaczego? – 13 września 2020
 340. Myśli moje nie są myślami waszymi – 20 września 2020
 341. Nastrojowy czy nastrojony? – 27 września 2020
 342. Tożsamość czy utożsamienie z… – 4 października 2020
 343. Fratelli tutti – 11 października 2020
 344. Nie mieszać porządków – 18 października 2020
 345. Pytanie o najważniejsze – 25 października 2020
 346. Kim jest człowiek, by spierać się o niego? – 1 listopada 2020
 347. O mądrości słów kilka – 8 listopada 2020
 348. Mam talent – 15 listopada 2020
 349. Alfa i Omega – 22 listopada 2020
 350. Czuwać synchronizując czas – 29 listopada 2020
 351. Droga życia vs. pustynia – 6 grudnia 2020
 352. Nadzieja czy projekcja aktualnych tendencji? – 13 grudnia 2020
 353. Bezdomnemu Bogu poświęcam – 20 grudnia 2020
 354. Przeznaczenie Słowa – 25 grudnia 2020
 355. Słuchać, by usłyszeć – 27 grudnia 2020
 356. Kultura troskliwości – 1 stycznia 2021
 357. Egzegeza pandemiczna, czyli o losach niewszczepionych – 3 stycznia 2021
 358. Czas – pomiędzy tradycją a wiarą – 6 stycznia 2021
 359. Sens życia – 10 stycznia 2021
 360. Itinerarium, czyli przewodnik dla podróżujących z praktycznymi wskazówkami – 17 stycznia 2021
 361. Czas zawsze był zbyt krótki – 24 stycznia 2021
 362. Źródło mocy słowa – 31 stycznia 2021
 363. Mądrość poprzedza rozum – 7 lutego 2021
 364. Tchórzliwa tolerancja – 14 lutego 2021
 365. Od czego rozpocząć Wielki Post? – 21 lutego 2021
 366. Trzy góry wiary – 28 lutego 2021
 367. Koniec handlu w niedziele – 7 marca 2021
 368. Dwa warunki dobrej reformy – 14 marca 2021
 369. Po co nam pokuta? – 21 marca 2021
 370. Dlaczego cierpienie? – 28.03.2021
 371. Zmartwychwstanie współczesnej gnozy – 4 kwietnia 2021
 372. Sprawa Jezusa trwa nadal – 11 kwietnia 2021
 373. Wkrótce usuniemy ślady zmartwychwstania – 18 kwietnia 2021
 374. Dopóki świat Go nie pozna… – 25 kwietnia 2021
 375. „Trwam” się przeżyło – 2 maja 2021
 376. Miłości nie zawłaszczy ani świat, ani kościół – 9 maja 2021
 377. Wniebowstąpienie, czyli pytanie o nasze miejsce na ziemi – 16 maja 2021
 378. Humanizm w kontekście Pięćdziesiątnicy – 23 maja 2021
 379. Zainspirowani Trójcą Świętą – 30 maja 2021
 380. Sprzeczności można tylko pomyśleć – 6 czerwca 2021
 381. Sekularyzacja wiary wierzących – 13 czerwca 2021
 382. O jeziorze z jednym brzegiem – 20 czerwca 2021
 383. Dwa brzegi jeziora są do siebie podobne – 27 czerwca 2021
 384. Poznanie jako doświadczenie – 4 lipca 2021
 385. Zgorszenie jako defekt poznawczy – 4 lipca 2021
 386. Wiara to nie sposób na życie, ale sposób życia – 11 lipca 2021
 387. Odpuśćcie nieco (w staropolskim – odpocznijcie) – 18 lipca 2021
 388. Człowiek musi pracować na dwa etaty – 25 lipca 2021
 389. Mój język i mój chleb – 1 sierpnia 2021
 390. Ważne kwestie domagają się rozstrzygnięcia – 22 sierpnia 2021
 391. Słuchacze oszukujący samych siebie – 29 sierpnia 2021
 392. Effatha – 5 września 2021
 393. Po co nam błogosławieni? – 12 września 2021
 394. Dlaczego prześladujemy potrzebnych? – czyli o cierpieniu (nie)winnego – 19 września 2021
 395. Czy trzeba chodzić z nami? Po co? – 26 września 2021
 396. Na początku tak nie było – 3 października 2021
 397. Co mam czynić? – 10 października 2021
 398. Cierpienie… ma sens?! – 17 października 2021
 399. Ślepi nie chcą widzieć – 24 października 2021
 400. (Nie) będziesz (obłudnie) miłował – 31 października 2021
 401. Filozofia „resztek” – 7 listopada 2021
 402. Spojrzeć na świat oczami Króla Wszechświata – 21 listopada 2021
 403. Na co czekam w Adwencie? – 28 listopada 2021
 404. Historia nieużytków – 5 grudnia 2021
 405. Matematyczny Adwent – 12.12.2021
 406. Betlejem – symbol naszego życia – 19 grudnia 2021
 407. Aktualność Bożego Narodzenia – 25 grudnia 2021
 408. Małżeństwo i rodzina – tematy ciągle aktualne – 26.12.2021
 409. Nowy Rok, nowy czas – 1 stycznia 2022
 410. Look Up – 6 stycznia 2022
 411. Dynamizm wiary – 9 stycznia 2022
 412. Cud dla wszystkich – 16 stycznia 2022
 413. Niedziela Słowa Bożego – 23 stycznia 2022
 414. Głos w sprawie Synodu – 30 stycznia 2022
 415. Wypłyń na głębię! – 6 lutego 2022
 416. W poszukiwaniu kryteriów oceny ludzi – 13 lutego 2022
 417. Wierzący i jednocześnie nie dotknięci wiarą – 20 lutego 2022
 418. Jedyna skuteczna modlitwa – 27 lutego 2022
 419. Pokusy – 6 marca 2022
 420. Miejsca zatrzymania w drodze – 13 marca 2022
 421. Bóg powierza nam siebie – 20 marca 2022
 422. Radość Wielkiego Postu – 27 marca 2022
 423. Bezimienny kamień – 3 kwietnia 2022
 424. Wielki Tydzień A.D. 2022 – 10 kwietnia 2022
 425. Oto dzień, który Pan uczynił – 17 kwietnia 2022
 426. Miłosierdzie nie jest magią – 24 kwietnia 2022
 427. Czy umiem tak kochać, by zrozumieć? – 1 maja 2022
 428. Niedziela dobrego pasterza – 8 maja 2022
 429. Nowość wiary – 15 maja 2022
 430. Żyć w pokoju – 22 maja 2022
 431. Miejsce najbliżej nieba – 29 maja 2022
 432. Na czym zbudować życie? – 5 czerwca 2022
 433. Natura i łaska – dwa zapomniane pojęcia – 12 czerwca 2022
 434. Tajemnica komunii – 16 czerwca 2022
 435. Pytanie o tożsamość – 19 czerwca 2022
 436. Piotr i Paweł – 29 czerwca 2022
 437. Gdzie jest zapisane moje imię? – 3 lipca 2022
 438. Miłość rozpoczyna się od sprawiedliwości – 10 lipca 2022
 439. Obrać lepszą cząstkę – 17 lipca 2022
 440. Modlitwa to nie duchowe żebractwo – 24 lipca 2022
 441. Wszystko marność – 31 lipca 2022
 442. Czy wierzący nie powinien spać? – 7 sierpnia 2022
 443. Ogień, który zapłonął – 14 sierpnia 2022
 444. Chrześcijańska szkoła pakowania walizki – 21 sierpnia 2022
 445. O zachowaniu przy stole – 28 sierpnia 2022
 446. Niewolnik nie może wrócić – 4 września 2022
 447. O niemiłosiernym liczącym na miłosierdzie – 11 września 2022
 448. Prawdy nie można omamić – 18 września 2022
 449. Czy „dobro-byt” może być zły? – 25 września 2022
 450. Pasja – 2 października 2022
 451. Praktykować wiarę – 9 października 2022
 452. Pytanie o wiarę jest pytaniem o przyszłość – 16 października 2022
 453. Uśpić zasługi, obudzić serce – 23 października 2022
 454. Kto jest moim… gościem? – 30 października 2022
 455. Błogosławieni, czyli podobni – 1 listopada 2022
 456. Pokusa uczasowienia wieczności – 6 listopada 2022
 457. Głód najlepszym lekarstwem – 13 listopada 2022
 458. Dwie wizje królestwa – 20 listopada 2022
 459. Adwent – drogą ku temu, co ma nadejść (stamtąd) – 27 listopada 2022
 460. Pustynia pociąga, nawet duchowa – 4 grudnia 2022
 461. Wierzę, więc milczę – 11 grudnia 2022
 462. Józef vs. Achaz – 18 grudnia 2022
 463. Słowo, które daje moc – 25 grudnia 2022
 464. Szczęśliwego (Nowego) Roku! – 1 stycznia 2023
 465. Chrzest – znaczenie – przeznaczenie – 8 stycznia 2023
 466. Kondycja „anonimowego chrześcijaństwa” dzisiaj – 15 stycznia 2023
 467. Wiara ze słuchania – 22 stycznia 2023
 468. Czy chrześcijaństwo upadnie? – 29 stycznia 2023
 469. Światło i światłość – 5 lutego 2023
 470. Chrześcijańska teoria wszystkiego – 19 lutego 2023
 471. Pokusy, czyli spór o cenę – 26 lutego 2023
 472. Światło musi wystarczyć – 5 marca 2023
 473. Niedziela pragnień – 12 marca 2023
 474. Jak opowiedzieć świat niewidomemu – 19 marca 2023
 475. Gorąca linia: Putin-Scholz – 23 marca 2023
 476. Różnica między człowiekiem a samouczącą się maszyną 26 marca 2023
 477. Pokonać lęk – 26 marca 2023
 478. Czy wszystko musi być rozstrzygalne? – 30 marca 2023
 479. Droga Krzyżowa 2023 – 31 marca 2023
 480. Niedziela Palmowa 2023 – 2 kwietnia 2023
 481. Triduum Paschalne a sztuczna inteligencja – 6 kwietnia 2023
 482. Wielki Piątek tajemnicą miłości ofiarnej – 7 kwietnia 2023
 483. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – o zmaganiach wiary z tradycją – 9 kwietnia 2023
 484. Prawda w kontekście zmartwychwstania – 10 kwietnia 2023
 485. Niedziela Miłosierdzia Bożego – 16 kwietnia 2023
 486. Nasza droga do Emaus – 23 kwietnia 2023
 487. Co czynić? Jak żyć? – 30 kwietnia 2023
 488. Królowa Polski a sens wiary chrześcijańskiej – 3 maja 2023
 489. Mieszkania a bezdomność – dwie perspektywy – 7 maja 2023
 490. Po co wierzącemu sumienie? – 14 maja 2023
 491. Najważniejsze zadania dla człowieka – 21 maja 2023
 492. Duch Święty jest jak woda – 28 maja 2023
 493. O przyjmowaniu, wyjaśnianiu i rozumieniu – 4 czerwca 2023
 494. Procesja Bożego Ciała – 8 czerwca 2023
 495. Abraham ojcem wiary w przyszłość – 11 czerwca 2023
 496. Owca bez pasterza – współczesny model wiary – 18 czerwca 2023
 497. Czego naprawdę się boimy? – 25 czerwca 2023
 498. Uroczystość Piotra i Pawła – 29 czerwca 2023
 499. Narodzenie na nowo – 2 lipca 2023
 500. Najtrudniejsze są rzeczy proste – 9 lipca 2023
 501. Wołyń 2023 i św. Benedykt – 11 lipca 2023
 502. Słowo i rozumienie – 16 lipca 2023
 503. Ewangeliczne żniwa czy pseudokatolicka młocka? – 23 lipca 2023
 504. Wiara: mądrość czy hazard? – 30 lipca 2023
 505. Przemienienie Pańskie nie zastąpi osobistej przemiany – 6 sierpnia 2023
 506. Wiara z resztek – 20 sierpnia 2023
 507. Wiara jest pytaniem o tożsamość – 27 sierpnia 2023
 508. Wiara jako sztuka uwodzenia – 3 września 2023
 509. Co upomnienie ma wspólnego z wiarą? – 10 września 2023
 510. Nikt nie ma interesu w przebaczaniu – 17 września 2023
 511. Sprawiedliwość czy zazdrość? – 24 września 2023
 512. Bezbożnie pobożny – hipokryzji ciąg dalszy – 1 października 2023
 513. Autonomia, czyli o mądrym wyborze – 8 października 2023
 514. Miłość, czyli uczta dla niegodnych – 15 października 2023
 515. Przewrotność stawianych pytań – 22 października 2023
 516. Życie w widełkach ciśnienia tętniczego – 29 października 2023
 517. Święci – ci, którzy widzą dalej – 1 listopada 2023
 518. Kapłaństwo pomiędzy rutyną a proroctwem – 5 listopada 2023
 519. Pytanie o miłość ojczyzny – 11 listopada 2023
 520. Mądrość czuwania – 12 listopada 2023
 521. Talent jako upiększenie natury – 19 listopada 2023
 522. Z czego będziemy sądzeni? – 26 listopada 2023
 523. W jedności z Bogiem, z człowiekiem i z sobą samym – 3 grudnia 2023
 524. Dla kogo jest Adwent? – 10 grudnia 2023
 525. Umieć się cieszyć Adwentem – 17 grudnia 2023
 526. Ostatnie adwentowe porządki – 24 grudnia 2023
 527. Naród kroczący w ciemnościach… – 25 grudnia 2023
 528. Nasze chrześcijańskie specjalizacje – 26 grudnia 2023
 529. Jak ocalić rodzinę chrześcijańską? – 31 grudnia 2023
 530. Nowy Rok z nową [sztuczną] inteligencją – 1 stycznia 2024
 531. Objawienie Pańskie, czyli o bezbożnie pobożnych ciąg dalszy – 6 stycznia 2024
 532. Dlaczego młodzi ludzie nie wracają do Kościoła? – 7 stycznia 2024
 533. Gdzie mieszkasz? – na pozór proste pytanie – 14 stycznia 2024
 534. Nie ma dobrego czasu na przebaczenie i nawrócenie – 21 stycznia 2024
 535. Czy warto dzisiaj być prorokiem? – 28 stycznia 2024
 536. Zawiesić bojowanie, by odkryć sens życia – 4 lutego 2024
 537. Czyści vs. trędowaci – implikacje praktyczne – 11 lutego 2024
 538. Bóg miłosierny jest Bogiem potopu – 18 lutego 2024
 539. O zawierzeniu – czyli logika słowa „wystarczy” – 25 lutego 2024
 540. Handel świątynny – dwa tysiące lat później – 3 marca 2024
 541. Radość Wielkiego Postu – 10 marca 2024
 542. Tajemnica Krzyża błyska… – 17 marca 2024
 543. Droga Krzyżowa Prawdy – 24 marca 2024
 544. Dotknij i pozwól się dotknąć – 29 marca 2024
 545. Kościół nie może być pustym grobem – 31 marca 2024
 546. Świadkowie zmartwychwstania, czyli czego? – 7 kwietnia 2024
 547. Wątpię, więc… – 14 kwietnia 2024
 548. Pasterz i najemnik – na pozór niewielka różnica – 21 kwietnia 2024
 549. Krzew winny – ciągle aktualny obraz Kościoła – 28 kwietnia 2024
 550. Maryja Królowa – Matką Wcielonego Słowa – 3 maja 2024
 551. Czy można kochać nie pozwalając się kochać? – 5 maja 2024
 552. Niebo naszych relacji – 12 maja 2024
 553. Spoczynek w Duchu Świętym – 19 maja 2024
 554. Tajemnica światła – 26 maja 2024
 555. Eucharystia – dar, którego nie rozumiemy – 30 maja 2024
 556. Szabat – święto niewoli czy wyzwolenia? – 2 czerwca 2024
 557. Każdy musi znaleźć swoje własne powołanie – 16 czerwca 2024
 558. Burza na jeziorze życia – 23 czerwca 2024
 559. AUDYCJE RADIOWE

25 stycznia 2000 – PR I – Odważmy się żyć miłością, audycja Marii Bobrowskiej.

4 maja 2000 audycja PR I: Sprawozdanie z VI Targów Wydawców Katolickich – wywiad Marii Bobrowskiej.

18 maja 2000 – PR I – Audycja nt. autorytetu (wraz z prof. Kazimierzem Krzysztofkiem z Instytutu Kultury) w programie Szok przyszłości, pod red. M. Bobrowskiej

6 listopada 2002 – Radio św. Józef – 45 min. Rozmowa z P. Anną Maruszeczko w cyklu „Pytania o Europę” w ramach UKIE nt. Karty Praw Podstawowych

27 listopada 2002 – Radio św. Józef – 45 min. Rozmowa z Patrycją Michońską w cyklu „Pytania o Europę” w ramach UKIE nt. moralnych aspektów bioetyki oraz konwencji bioetycznej

25 grudnia 2002, godz. 20.00, Radio św. Józef – Rozważania nt. świąt Bożego Narodzenia – 1 godz.

Kierowanie przygotowaniem audycji z udziałem studentów IEMiD (UKSW) nt. świąt Bożego Narodzenia – Radio św. Józef – emisja – 25 grudnia 2002 r., godz. 18.00-20.00 – „Radio św. Józef”.

19 lutego 2003 r. – Radio św. Józef – 45 min. Rozmowa z Patrycją Michońską nt. wychowania do pracy w kontekście bezrobocia.

21 marca 2003 r. – Radio św. Józef – 45 min. Rozmowa z Patrycją Michońską nt. moralnej oceny wojny w Iraku

29 października 2004 r. – Radio Warszawa-Praga – 30 min. Rozmowa z Ewą Stępień nt. moralnej oceny kary śmierci.

6 marca 2005 r. – Polskie Radio BIS – Wypowiedź nt. autorytetów po Janie Pawle II.

15 kwietnia 2005 r. – Radio św. Józef – 45 min. Rozmowa z Patrycją Michońską – Jak wprowadzać w życie nauczanie Jana Pawła II?

16 stycznia 2006 r. – Radio VOX FM – Rozmowa z Patrycją Michońską nt. singli, małżeństwa i przygotowania do sakramentu.

24 maja 2006 – Polskie Radio BIS – Rozmowa z Patrykiem Kunisztą na temat papieża Benedykta XVI.

28 maja 2006 – Radio VOX FM – Rozmowa z Patrycją Michońską nt. pielgrzymki Benedykta XVI do Polski.

12 listopada 2007 – TVN Religia – wywiad z Jarosławem Makowskim  na temat filmu Wielka cisza.

23 marca 2008 – Radio Campus – audycja poświęcona zwyczajom świątecznym związanym z Wielkanocą.

24 czerwca 2008 – Radio TOK FM –  audycja Cezarego Łasiczki w ramach cyklu „Lekcja religii”: Grzech – czym jest i jak zmieniało się pojęcie grzechu? – dwugłos z prof. Zbigniewem Mikołejko.

27 października 2008 – Radio Warszawa – Audycja Gospodarka zarządzana wiedzą, z udziałem ekonomisty – prof. Mieczysława Kabaja i socjologa – prof. Leszka Korporowicza.

2 kwietnia 2010 – Polskie Radio „Trójka”, wywiad udzielony pani Ewie Dudzińskiej nt rozumienia grzechu.

Pomoc w organizacji Radia UKSW i udział w kilku audycjach – 2016.

Kilka audycji dla Radia Warszawa.